7 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30117

TEBLİĞ

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2017 YILINDA UYGULANACAK

ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(BİK/TÜRKPATENT: 2017/3)

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “üçüncü” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Türk Patent ve Marka Kurumunun, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi (ISA/IPEA) olarak yürüttüğü işlemlere ilişkin olarak Kuruma ödenmesi gereken ücretler, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından ilan edilen ve ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan PCT Ücret Tablosunda belirlenen ücretlerdir. Bu kapsamda Kurum tarafından verilen hizmetlere ilişkin ödenecek ücretlere KDV dâhildir. ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “işlemleri ve sınai mülkiyet hak sahiplerine ilişkin unvan ve nevi değişikliği kayıt” ibaresi ile aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “DİĞER İŞLEMLER” başlıklı 4 sayılı cetvelin 5.05.01 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2016

29935 (3. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2017

29984