6 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30116

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KENT KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adıyaman Üniversitesi Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki halk kültürü ile ilgili Türk lehçe ve edebiyatları, tarih, beden eğitimi, turizm ve benzeri sosyal ve beşeri bilimler ile konservatuar alanındaki halk kültürü birikimlerini ve biyoloji, matematik, kimya, tıp gibi bilimlerindeki halk kültürü birikimlerini, disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmak ve incelemek,

b) Türk halk bilimi disiplininin, ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanabilmesinin düşünce ve fiziki altyapısını oluşturmak ve halk kültürü ürünlerinin üniversite bünyesinde uygulanan süreçleri, disiplinler arası çalışma yöntemleriyle yaratma ve yaratılan süreçlere katkı sağlamak,

c) Geçmişten günümüze gelen ve halk biliminin inceleme alanını oluşturan sözlü ve ezgili ürünleri, inanışları, gelenekleri, görenekleri, spor-oyun ve oyuncaklarını, mimari ve el sanatları gibi halk ürünlerini ve bunları yaratan ortamlar ile yok olan mesleklerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,

ç) Kaybolan kültürel varlıklara ilişkin ürünleri toplama, müzeleme ve halk kültüründe ortaya çıkan yeni ürün ve durumları derleme, değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak, bu ürünlerin yok oluş süreçlerine bağlı olarak, halk hayatında yer alan yeni ürünler, yeni anlayışlar, yeni geleneklere ilişkin konuların incelenmesine yönelik kuram ve yöntemler geliştirmek,

d) Halk bilimi çalışmalarında dünyada ortaya çıkan yeni yaklaşım ve anlayışları, Türk halk bilimi alanına taşımak ve konusunda uzman elemanlar aracılığıyla eğitim, derleme, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak,

e) Elde edilen bilgi ve belgelerin görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite öğrencilerine, personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,

b) Merkezin amaçları kapsamında ihtiyaç duyulan her konuda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) İlgili kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

ç) Merkezin amaçları kapsamında halk kültüründen yararlanmak isteyen her türlü idari, bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan veya projeyi hazırlamak, Üniversitenin kütüphane, derslik ve diğer eğitim imkânlarından yararlandırmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi iki yıldır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcısının da görevi sona erer. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen iki kat aday arasından Rektör tarafından seçilen ve görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek,

b) Derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme ve uygulama ve yayın konularında sunulan projeleri ve talepleri değerlendirerek önerilerde bulunmak,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

ç) Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek,

d) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceği, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği iş ve işlemleri hususunda karar almak,

f) Merkezin bütçesini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş, en fazla sekiz üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.