3 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30113

YÖNETMELİK

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE

KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, ülkemizde ve dünyada kadınların eğitimi, ekonomik, siyasal, sosyal ve yasal hakları ile toplumsal cinsiyet konularında disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar yapmak, akademik ve sosyal hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğinin uygulanması için çalışmalar yapmak, bu alanda çalışan uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek, Üniversite öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik ve akademik destek sağlamak, gerek bilimsel araştırmalar gerekse kamuoyunda farkındalık sağlama çalışmaları için yurt içindeki ve dışındaki diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak bu araştırmalardan elde edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kadının ekonomik, hukuki, sosyal, siyasal ve sağlık sorunlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak,

b) Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yaparak toplumsal cinsiyet, kadının sosyo-ekonomik statüsü ve eğitimi gibi konularda eğitimler vermek, ilgili özel ya da kamu kuruluşları ile danışmanlık ve işbirliği yapmak,

c) Kadınların ekonomik hayata daha çok katılmalarını sağlamak için kadınların kapasitesini geliştirecek eğitimler, kadın girişimciliğini destekleyecek araştırmalar, kaynaklar ve teşvikler için çalışmak, bu projelere öncülük etmek,

ç) Kadınların ve çocukların yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri temel sorunların önlenmesine ve oluşan hasarın onarılmasına yönelik bireysel ve kurumsal politikalar geliştirmek,

d) Amaçlara ulaşmak için seminer, konferans ve benzeri etkinlikler yaparak toplumsal farkındalığı artırmak,

e) Üniversite öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik ve akademik destek sağlamak,

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle ve merkezlerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak,

g) Merkezin amaçları dâhilinde sertifikalı-sertifikasız, örgün ya da uzaktan eğitim yolu ile eğitimler ve kurslar düzenlemek,

ğ) Bütün bu çalışmaların kitap, dergi, makale, gazete, TV ve radyo gibi yollarla kamuoyuna aktarılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Aynı kişi üst üste en fazla iki kez Müdür olarak görevlendirilebilir.

(2) Müdür, yerinde bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine vekil olarak bırakır.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek,

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

f) Her yılsonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitedeki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve yayınlar yapan öğretim elemanları, idari personel ve öğrenci konseyi başkanı ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde görevli diğer öğretim elemanlarından, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve yayınlar yapan tecrübeli kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rektörün oluru ile görevlendirilen on bir kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az dört defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve araştırma programları yapmak,

b) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak ve uygulamak,

c) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak,

ç) Geçici veya daimi yeni araştırma birimlerini kurmak ve bunların görev sürelerini belirlemek,

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan organdır. Danışma Kurulu, Üniversitedeki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve yayınlar yapan öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde görevli diğer öğretim elemanlarından, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve yayınlar yapan tecrübeli kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen on bir kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konularında uzman kişilerin Merkeze destek olmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışmalar oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.