3 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30113

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) GTÜ-TTO: Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,

c) Merkez: Gebze Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Üniversitedeki bütün araştırma laboratuvarlarının düzenli bakım masraflarını ve sarf malzeme ihtiyaçlarını karşılamak,

c) Üniversitedeki araştırma laboratuvarlarının sürekli çalışır durumda tutulmasını sağlayacak teknisyen, uzman ve araştırmacıların işe alım ve eğitimlerini cihaz sorumluları ile birlikte koordine etmek,

ç) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve araştırma ve geliştirme olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,

d) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

e) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan araştırma-geliştirme birimlerinde ortak kullanıma sunmak,

f) Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakımı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak,

g) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözmek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

ğ) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesi konusunda GTÜ-TTO ile birlikte çalışmak,

h) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla araştırma-geliştirme konularında işbirliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak,

ı) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda GTÜ-TTO ile birlikte Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmak,

i) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

j) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve gelirin üniversitenin araştırma-geliştirme etkinliklerinde kullanılması için GTÜ-TTO ile çalışmalar yapmak,

k) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar altyapısını hazırlayarak, araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak,

b) Üniversitedeki ve her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer ülke üniversitelerindeki araştırmacıların araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, işbirliğini geliştirmek, ulusal ve uluslararası kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

c) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak,

ç) Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,

d) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane, dokümantasyon merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,

e) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projelerde kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak,

f) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümlerin yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak,

g) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek,

ğ) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek; dünyadaki gelişimini izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak,

h) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak,

ı) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek,

i) Araştırma politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak,

j) Arama konferansları ve çalıştaylar düzenlemek,

k) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri laboratuvarları kurmak ve işletmek,

l) Proje fikir pazarı türü altyapı kurmak ve işletmek, Üniversitede geliştirilen bilgi ve uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek,

m) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak,

n) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek,

o) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak,

ö) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek,

p) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,

r) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt içi veya yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak,

s) Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ödül almış ya da bu kurumlarda danışmanlık hizmeti veren araştırmacılarla işbirliği oluşturmak,

ş) Faaliyet alanı kapsamına giren tüm konularda özel sektör ve kamu personeline yönelik eğitimler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin, amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden Yönetim Kurulu ile beraber, Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresi dolmadan görevden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek,

c) Merkeze yapılacak analiz başvuruları için başvuru formu oluşturmak,

ç) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki mevcut tüm cihaz ve gereçlerin en yüksek verimle kullanılması, sağlıklı işleyişi ve çalışması için her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak,

f) Araştırma laboratuvarlarındaki analiz cihazların envanterini çıkarmak, bunların kataloğunu oluşturmak, ölçüm ve analizlerin fiyatlandırmasını yaparak Rektörün onayına sunmak,

g) Merkezin araştırma laboratuvarlarında görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak,

ğ) Üniversitedeki laboratuvarların ve araştırma merkezlerinin Üniversite elemanlarınca kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek,

h) Sanayi kuruluşlarının, diğer üniversite ve araştırma kurumlarının Üniversitede yapmak istediği ölçüm ve analizleri cihaz sorumlularıyla birlikte koordine etmek,

ı) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak,

i) Uygun gördüğü danışmanların ve Danışma Kurulu üyelerinin isimlerini Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak,

j) Kurum içi yazışmaları yapmak,

k) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,

l) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite personelinden iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin faaliyetlerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdür yardımcılarının görevden alınması veya kendi istekleriyle görevden ayrılması durumunda, yeni görevlendirilecek Müdür tarafından yeni müdür yardımcıları görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki kişiyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en geç üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek,

b) Laboratuvarlarda çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; laboratuvarla ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak,

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak,

ç) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,

d) Merkeze bağlı olarak çalışacak araştırma merkezlerini, diğer araştırma-geliştirme birimlerini ve cihazlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek,

e) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

f) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak,

g) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, patent, teknoloji transferi ve benzeri hukuki haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

ğ) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı yapılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek,

h) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,

ı) Merkezin bünyesinde kurulabilecek bölüm ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

i) Yılsonu faaliyet raporlarını hazırlayarak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; Üniversitedeki fakültelerce önerilen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilen kişilerle, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş, en çok otuz kişiden oluşturulur. Danışma Kuruluna özel veya kamu sektörlerinden en az iki temsilci seçilir. Bunlardan en az biri Yönetim Kurulunda oy hakkı olmadan görüş beyan edebilir ve Merkez laboratuvarının işleyişini takip edebilir. Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak görüşlerini bildirmek,

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 15 – (1) Merkez; temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı merkez laboratuvarı, Üniversitedeki diğer araştırma merkezleri, araştırma-geliştirme birimleri ve pilot tesisler ile yapım, bakım ve onarım atölyelerinden oluşur. Araştırma-geliştirme birimlerinde iş akışını düzenleyip uygulayan ve Müdür ile ilişkileri sağlayan cihaz sorumlusu bulunur.

(2) Merkezin birimlerinin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2457 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.