2 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30112

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA GENETİK HASTALIKLARI TANI VE

TEDAVİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AGENTEM): Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Genetik temeli olan, kalıtsal olan ve olmayan tüm hastalıkların tanı, toplum sıklığını belirleme, tedavi ve diğer araştırmalar için ihtiyaç duyulan klinik ve teknolojik uygulamaları kurmak, uygulamak, farkındalık yaratmak, yeni uygulamalar ve yöntemler geliştirmek, konu ile ilgili ülke politikasına ve uluslararası politikaya katkılarda bulunmak, bilimsel çalışmalar yapmak ve bilim insanı yetiştirmek.

b) Genetik temeli olan hastalıklara yönelik olarak rutin hizmetleri üretmek, yürütmek, bu rutin faaliyetleri eğitim için kullanmak ve yeni merkezlerin oluşmasına gerekli desteği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde rutin hizmetlerin sunumunu en son bilimsel veri ve teknolojik yenilikler çerçevesinde sağlamak.

b) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yürütmek.

c) Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayınlar yapmak.

f) Üniversite tarafından verilecek Merkezin amaçlarına uygun diğer görevleri yürütmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi, üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

(3) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

b) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite kadrosunda görev yapan, uzmanlık ve çalışma alanı Merkezin amaçlarına uygun öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin en az salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin rutin hizmetleri dışındaki çalışmaları hakkında ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

c) Müdürün teklifi doğrultusunda oluşturulacak proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini, usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarının bölümleri arasında disiplinler arası işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.

d) Müdürün her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile çalışma planını değerlendirmek, karara bağlamak ve bir sonraki yıla ait çalışma programı esaslarını belirlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

f) Merkezin düzenleyeceği eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

g) Merkezin çalışma standartlarını iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek ve değerlendirmek.

ğ) Merkeze bağlı birimlerin oluşturulmasına karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından belirlenen, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin çalışma süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin ilgili çalışmalarını değerlendirip yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

b) Merkezin bilimsel, akademik ve stratejik hedefleri ile faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli önerilerde bulunmak.

c) Merkez etkinliğinin artırılması konularında geleceğe yönelik bilimsel planlama ve stratejiler geliştirmek.

Sorumlu Hekim ve görevleri

MADDE 14 – (1) Sorumlu Hekim, Üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı üyeleri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Sorumlu Hekim görevini yerine getirebilecek hekimler arasından, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Sorumlu Hekim merkezin müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Sorumlu Hekimin görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre rutin hizmetleri yürütmek.

b) Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda hizmet içi eğitimler organize etmek.

c) Müdür tarafından verilen görevleri Merkezin amaçlarına ve çalışma alanlarına uygun şekilde yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel faaliyetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkez hizmetlerine ve Üniversitenin kullanımına tahsis edilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdür tarafından belirlenir ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.