2 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30112

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİMİ VE VERİMLİLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve bu organların çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kullanılan enerjinin verimliliğinin artırılması,

b) Enerji maliyetlerinin azaltılması,

c) Enerji verimliliğinin artırıcı yönde raporlar hazırlanması ya da hazırlatılması.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Verimlilik Arttırıcı Projelerinin (VAP) hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak,

b) Enerji depolama ünitelerinin uygunluğu ve ekonomikliği ile ilgili çalışma yaparak raporlandırmak,

c) Enerji verimliliği ve yönetimi ile ilgili Üniversite kadrolarına yönelik bilgilendirme ve anket çalışmaları yürütmek ve bunları bilimsel olarak raporlamak,

ç) Üniversite yerleşke alanlarında bulunan ve tasarlanacak mimari yapılarda enerji verimliliği ile ilgili raporların oluşturulmasında katkıda bulunmak,

d) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,

e) Enerji yönetimi ve verimliliği ile ilgili bilimsel veri toplayıp bunları analiz etmek,

f) Mevzuata göre periyodik enerji etütleri yapmak/yaptırmak ve sonuçları değerlendirmek,

g) Enerji kayıplarının tespiti için gerekli görülen noktalarda ölçümler yaparak/yaptırarak sonuçları analiz etmek,

ğ) İç ve dış mekânlarda kullanılan/kullanılacak aydınlatma armatürlerinin ve diğer donanımların verimlilik değerlendirilmesini yapmak,

h) Yapılarda enerji verimliliği için gerekli şartnamelerin hazırlanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek,

ı) Enerji kesintilerinin olduğu dönemlerinde enerji yönetiminin en verimli olacak şekilde planlamak,

i) Yıllık enerji tüketiminin değerlendirilmesinde kullanılan Ton Eşdeğer Petrol (TEP) değerlerini güncellemek ve enerji kullanım dağılımının analizini yapmak,

j) Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak,

k) Gerekli görüldüğünde enerji verimliliği, bina ve sanayi enerji yöneticisi eğitimleri vermek/organize etmek,

l) Ulusal/uluslararası enerji yönetimi ve verimlilik konularında sempozyum düzenlemek/katkıda bulunmak,

m) Enerji ve enerji yakıtlarının tüketimi konularında veri analizi yapmak,

n) Enerji kompozisyonun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak; çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafında üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sonra eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere, Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı bulunmadığı durumda, Müdür tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak,

c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, cihaz, ekipman, kırtasiye, tefrişat ve sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektör onayına sunmak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak,

e) Merkezin ihtiyaç duyması halinde gerekli kişileri görevlendirmek üzere Rektör onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektörün görevlendirdiği dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezden gelen verileri değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Merkez faaliyetleri için ihtiyaç duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

d) Merkez faaliyetleri doğrultusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden ya da dışından, enerji ile ilgili alanlarda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Yönetim Kurulunu istişarî görüş bildirmek,

b) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyması halinde, Merkez tarafından düzenlenen toplantılara katılarak konuyla ilgili görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezde akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.