2 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30112

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) İşletme Müdürlüğünün harcama yetkilisi, İşletme Müdürüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İşletme Müdürü, yardımcıları arasından, yardımcısı bulunmayan yerlerde ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki bir veya daha fazla sayıda personeli ödeme emri belgesi düzenlemek üzere gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2012

28344