1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7033     Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM KARARLARI

1144     Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1145     Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1146     Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1147     Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1148     Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1149     İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1150     Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1151     Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

1152     Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Aravermesine Dair Karar

1153     Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik

—   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

—   Mustafa Kemal Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481)

 

KURUL KARARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7139 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 8, 13 ve 22. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri