1 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30111

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE

TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mustafa Kemal Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Alternatif enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

b) Türkiye’nin enerji bağımlılığının azaltılmasında alternatif enerji kaynaklarından yararlanılabilmesi konusunda çözüm önerileri üretmek,

c) Alternatif enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika programı, kariyer programı, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

d) Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda proje, araştırma, inceleme, kontrollük, teknik danışmanlık, bilirkişilik çalışmaları yapmak,

e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

f) Alternatif enerji kaynaklarının bölge ve ülke çapında potansiyellerini belirlemek, bu kaynaklardan yararlanarak enerji üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama yapmak,

g) Toplumun değişik kesimlerinde alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak için bilgilendirme toplantısı gibi etkinlikler düzenlemek,

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, yurt içindeki veya dışındaki teknik ve bilimsel kuruluşlara üye olmak, abonelikler tesis etmek, internet sayfası, gazete, bülten, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak,

h) Araştırma amaçlı alternatif enerji kaynakları ile ilgili pilot veya model üretim tesisleri kurmak,

ı) Alternatif ve temiz enerji ile ilgili konularda laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Yardımcıların görevi, Müdürün görev süresi bitince kendiliğinden sona erer. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılardan biri vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu Kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetleri yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Merkezin faaliyet raporunu ve çalışma programını düzenlemek ve Rektöre sunmak,

e) Merkezde görev alacak akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az yılda iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek,

b) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları için karar almak,

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerle yapılacak projelere ve işbirliğine ait kararlar almak,

ç) Faaliyet raporunu ve çalışma programını düzenlemek,

d) Merkezin faaliyetlerinin etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak,

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun gerek görmesi ile Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri; Yönetim Kurulunun önerisi ve belirleyeceği esaslara göre sürekli veya geçici olarak Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler, kurum veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir. Yeni çalışma konularını gündeme getirir, tartışır ve Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunur. Merkez tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.

Proje grupları

MADDE 13 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve proje grupları kurulur. Proje gruplarının kuruluşu, gruplarda görev alacak kişiler ve çalışmaları Yönetim Kurulunca alınan kararlar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri Merkezin hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.