1 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30111

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendinde yer alan “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi eklenmiştir.

“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinin üç numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan “koruma ve güvenlik amiri,”, “koruma ve güvenlik şefi,” ile “şef,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (f) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan “avukat,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

1) 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte aranan şartları taşıyor olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “taşımayan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Görevde yükselme yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları” şeklinde ve ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sözlü sınava tabi unvanlar için; yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna” ibaresi “Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Unvan değişikliği sınavı;” ibaresi “Unvan değişikliği yazılı sınavı;” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “yazılı olarak tek aşamada” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

“(6) Unvan değişikliği sözlü sınavında 14 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak her unvan için ayrı ayrı olmak üzere tespit edilir ve başarı listesi, Başkanlık merkez teşkilatı ile il valiliklerince resmi internet sitelerinde ilan edilerek duyurulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme suretiyle yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınav yapılan unvanlar için sözlü sınav sonuçlarına itirazlar ise;” ibaresi “Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar ise;” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme sınavına” ibaresi “Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek-1’in başlığı “SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/4/2015

29342