30 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30110

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN

TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (II-13.1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(II-13.1.a)

MADDE 1 – 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca MKK'da kayden ihraç edilmeyen ancak hak sahibi bazında kayıtları tutulan Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarına ilişkin olarak, yabancı yetkili otorite tarafından doğrudan veya belgelenmek suretiyle ihracın gerçekleştiği yabancı merkezi saklama kuruluşları vasıtasıyla MKK'dan hak sahipliğine ilişkin bilgi talep edilmesi halinde, bu bilgiler MKK tarafından ilgili yetkili otoriteye veya yabancı merkezi saklama kuruluşuna verilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2014

29081