30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10462    4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

—   Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği

—   İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kapadokya Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—   2009/17 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2017/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   Aliment Mühendislik Uluslar Arası Belgelendirme Gözetim ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2017/25)

—   Kiwa Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/23)

—   Mecburi Uygulamada Bulunan Bazı Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2017/5)

—   Mecburi Uygulamada Bulunan Bazı Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2017/6)

—   İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

—   Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (2017/4)

—   Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği (No: 2017/8)

—   Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.a)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7140 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7141 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7142 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7143 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2017 Tarihli ve 7162 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2017 Tarihli ve 7165 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2017 Tarihli ve 7166 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 20/6/2017 Tarihli ve 2016/22169 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri