29 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30109

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2009 tarihli ve 27268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.