28 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30108

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim/ilgili birim: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için eğitim koordinatörünün önerisi ve bölüm başkanı onayı ile görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) GANO: Genel akademik not ortalamasını,

d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) Kredi: Bir dersin kredisi, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanan sayısal değeri,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) Ön koşul dersi: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken dersi,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıt, Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye'de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan, diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar ve/veya Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde eşdeğer diploma programlarından birine kayıtlı olmamak.

(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, YÖK kararları çerçevesinde, Üniversite tarafından yapılır.

(3) Uluslararası öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

İlk kayıt

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri YÖK, ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir, ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

(3) Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(5) Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

(6) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.

(7) İsteyen öğrenciler e-devlet üzerinden kayıt yapabilirler.

(8) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Kimlik kartı

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Kimlik kartını kaybeden veya yenilemek isteyen öğrenciye, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeni kimlik kartı verilir.

Akademik danışmanlık ve oryantasyon

MADDE 8 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine dekan/müdür tarafından akademik danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir koordinatör de görevlendirilebilir.

(2) Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer gibi konularda bilgilendirir ve yönlendirir.

(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi ve ilgili birimi tanıtmak amacıyla, ilgili birimler tarafından oryantasyon programları düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim İle İlgili Esasları

Akademik takvim ve öğretim yılı

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(3) Her bir yarıyıl ondört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl sonu sınav haftası olmak üzere onyedi haftadan oluşur.

(4) Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır ve ara sınavların yapıldığı hafta ders yapılmaz.

(5) Resmi tatil günlerinde ders ve/veya sınav yapılmaz. Ancak gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için dört yıl, dört yıllık lisans programları için yedi yıl, beş yıllık lisans programları için sekiz yıl ve altı yıllık lisans programları için dokuz yıldır.

(2) Program süresi, azami eğitim öğretim süresi, ek eğitim öğretim süresi, ek sınavlar, yabancı dil hazırlık program süresi; öğrencilik haklarından yararlanma, öğretim süresi ve kayıt yenilememe ile ilgili hususlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim planı YÖK’ün ilgili program için tespit ettiği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen, ortak ilkeler dikkate alınarak, ilgili kurulca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütünüdür.

(2) Eğitim-öğretim programı, ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, bitirme çalışması, arazi uygulaması, inceleme, araştırma gezisi, bireysel çalışma, ödev, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bu çalışmaların dönemlere dağılımı, bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili birimlerin kurulları tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim planına göre yapılır.

(3) Birimlerin staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Bitirme ödevi/çalışması yaptırılan birimlerde başvuru, danışman ataması ve değerlendirme gibi bitirme ödevinin/çalışmasının uygulamasına ilişkin esaslar birim kurulu tarafından belirlenir.

(5) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

Derslerin kredileri

MADDE 12 – (1) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Bir programdaki toplam kredi miktarı ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri aşağıdaki gibidir:

a) Kredi sistemi olarak ulusal ve AKTS birlikte kullanılır.

b) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

c) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir ancak bu derslere kredi değeri verilmez ve ortalamalara dahil edilmez.

(2) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak, AKTS’ye uygun olarak belirlenir.

(3) Bir programdaki toplam ders kredisi, YÖK Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre iki yıllık ön lisans programları için 120 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300 AKTS, altı yıllık programlar için 360 AKTS’dir.

Yatay/dikey geçiş işlemleri

MADDE 13 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, YÖK ve Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

(2) Ön lisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Çift anadal programı

MADDE 14 – (1) Çift anadal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin, başka bir lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.

(2) Çift Anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Yandal programı

MADDE 15 – (1) Yandal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programı izleme imkanı verilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yandal programı ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Ders muafiyeti ve intibak

MADDE 16 – (1) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversitede birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmayı talep edebilirler. Ders muafiyet başvuru hakkı bir kere olup aşağıda belirtilen dönemlerde yapılır:

a) Öğrenciler muafiyet başvurularını, dilekçe ve ekinde muaf olmak istedikleri ders/dersleri ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek her yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen on iş günü içinde ilgili müdürlük/dekanlıklara yapmak zorundadırlar.

b) Muafiyet işlemleri yapılırken, öğrencinin muafiyet başvurusunda bulunduğu yıl/yarıyıldan önceki yıl/yarıyıllarda alması gerekirken almadığı veya başarısız olduğu dersler için muafiyet işlemi yapılmaz.

(2) Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.

(3) Ders muafiyetleri, muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde, öğrencilerin ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda başardıkları dersler göz önüne alınarak, ilgili bölüm/program intibak komisyonunun önerisi ve birim yönetim kurulu tarafından tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada karara bağlanır. Alınan karar, öğrenciye de tebliğ edilir.

(4) Ders muafiyeti ile ilgili alınan kararlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime yapılmak zorundadır. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

(5) İntibak ve muafiyet işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) İntibak ve muafiyet işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

b) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin muaf olarak sayılabilmesi için, muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 31 inci maddede belirlenen harf notlarından en az (CC) harf notu veya karşılığı olması gerekir.

c) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulunun sağlanması için ön koşul olan dersten (CC) ve üzeri, (G) veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.

ç) Ortak zorunlu dersler dahil daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencinin muaf olduğu toplam kredi; bulunduğu sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin %50’si ve fazlası ise bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

(6) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri önlisans/lisans programlarından almış ve başarmış oldukları derslerin harf notları, karşılık sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar genel not ortalamasına katılır. Ancak, öğretim programlarında harf notu verilmeksizin başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler için en az (CC) harf notu veya karşılığı aranmaksızın öğrenci muaf sayılır ve bu dersler not döküm belgesinde (M) (muaf) harf notu ile gösterilerek ortalamaya dahil edilmez.

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve muafiyet sınavı

MADDE 17 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler haftada en az iki saattir.

(2) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ortak zorunlu yabancı dil dersleri için yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar 31 inci maddeye göre harf notuna çevrilerek genel akademik not ortalamasına katılır.

Öğrenim harcı

MADDE 18 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, o dönem için derse kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerin öğrenim süresi içinde mezun olamamaları, yandal/çift anadal öğrenimlerini tamamlayamamaları halinde ödeyecekleri öğrenim harçlarının hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(3) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibari ile yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim harçları 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(4) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ücretler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenir.

Dersler

MADDE 19 – (1) Dersler, zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön koşullu dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır:

a) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleridir.

c) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi isteği ile aldığı derslerdir. Seçmeli dersler, bölüm/program seçmeli ve üniversite seçmeli dersler olmak üzere ikiye ayrılır. Söz konusu derslerden; bölüm/programa bağlı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir. Üniversite seçmeli dersleri, Senato tarafından kabul edilen uygulama esasları ile düzenlenir.

ç) Ön koşullu dersler/ön koşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan ön koşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine getirilmesi gereken derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve bunlara bağlı ön koşul dersleri ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Ders açma esasları

MADDE 20 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, akademik bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarının önerileri ile birim kurulları tarafından kararlaştırılır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

(3) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması veya başka nedenlerle açılmaması durumunda, akademik takvimde belirtilen ders ekleme çıkarma döneminde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci ve danışmanları ile birlikte otomasyon sistemi üzerinden yapılır.

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki dağılımı ve sorumlu öğretim elemanları ilgili dönemin derslerinin başlamasından en az beş iş günü önce ilan edilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 21 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, bulundukları sınıf ve durumlara göre bilgisayar ortamında interaktif olarak derslerini seçmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, Üniversiteyi kazanarak kesin kaydını yapan öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılırlar. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doğrudan yapılır.

(3) Derse kayıt işlemlerinde öğrencinin;

a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,

b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi,

c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,

gerekir. Ders seçim işlemi danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine, derslerin başlama tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile kayıtlı oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları ilgili akademik birimin kararları doğrultusunda yarıyıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden üçüncü hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(5) Belirlenen süreler içinde yarıyıl/yıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına girmiş olan öğrencinin notu iptal edilir. Bu süre, 10 uncu maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Derse kayıt esasları

MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır.

(2) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü 40 ders saatinden fazla olamaz. Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için kırk saat şartı aranmaz.

(3) Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1,80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları ve normal yarıyılında alamadıkları dersleri alarak GANO’larını en az 1,80’e yükseltmek zorundadırlar.

(4) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse yazılabilirler veya daha önce yazılmış oldukları bir dersi bırakabilirler. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar. Kayıt yaptırmaları durumunda başarısız oldukları ve normal yarıyılında almadıkları dersleri almak kaydıyla bulundukları yarıyıl derslerinden de alabilirler.

(5) Öğrenciler, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir,

b) Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir,

c) Dersin açılması için zorunlu olan asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dolayısıyla kapanan dersin yerine yeni bir ders seçebilir.

ç) Öğrenci söz konusu zaman diliminde geçerli bir mazereti olmaksızın herhangi bir dersi bırakamaz ve yeni bir ders alamaz.

(6) Öğrenciler isterlerse ortalamaya bağlı olarak başarılı oldukları DC harf notlu derslerini, not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, dersin son harf notu yerine geçer.

(7) Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte anabilim dalı kurulu, bölüm kurulu, fakülte veya yüksekokul kurullarınca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için ön koşul derslerinden en son alınan notun en az CC olması gerekir.

(8) Öğrenciler, tekrarlamaları gereken seçmeli derslerin yerine ilgili yarıyılda açılan diğer seçmeli derslerden herhangi birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış olan haklar yeniden kullanılamaz.

(9) Lisans öğrencileri, istemeleri halinde danışmanlarının olumlu görüşüyle, ikinci fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdikleri, üst yarıyıl/yıl programlarına ait dersleri aşağıda belirtilen şartlara göre alarak öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Genel akademik not ortalaması 2,50-3,00 arasında olan öğrenciler için en fazla bir ders; 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler en fazla iki ders; 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler ise en fazla üç ders alabilirler.

(10) İlk kayıt işlemini e-devlet üzerinden yapan öğrenciler, Üniversitenin internet sitesinde duyurduğu tarihlerde, duyuruda belirtilen belgeleri getirmeleri ve diğer şartları sağlamaları halinde ders kaydı yapabilirler.

Derslere devam esasları

MADDE 23 – (1) Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar.

(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıldaki toplam saati esas alınır.

(3) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

(4) Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az %70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir.

(5) Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Raporlu olunan toplam süre derslerin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların %20’sini aştığı takdirde devamsızlıktan kalınır.

(6) Rektörlük tarafından Üniversite adına sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlere, yurtiçi ve yurtdışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları için görevlendirilen öğrenciler ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50’sini aşamaz.

(7) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer çalışmalara devam şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Sınav Uygulama ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve sınav uygulama esasları

MADDE 24 – (1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına girerler. Ancak ilgili birimlerin kurul kararıyla proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, staj, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalar da yapılabilir. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Akademik not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili akademik kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

(3) Alt ve üst yarıyıldan alınan dersler hariç olmak üzere bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılır.

(4) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları dışında bulunan sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.

(5) Bitirme çalışması/projesi/ödevinin değerlendirmesi ilgili bölüm tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır ve bu dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(6) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ilan edilir. Öğretim elemanı, sorumlu olduğu derslere ait sınav evraklarını notların ilan edildiği tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde ilgili birime teslim eder. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar en az iki yıl saklanır.

(7) Sınavların uygulanması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 25 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla yarıyıl/yıl içi çalışması yerine geçebilir.

(2) Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. Ancak birden fazla ara sınav veya yarıyıl içi çalışması yapılması durumunda birinci ara sınavın katkısı en az %20 olmak zorundadır.

(3) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve harf notuna katkısının oranı öğretim elemanı tarafından belirlenerek, yarıyılın ilk üç haftası içerisinde öğrenciye duyurulur.

(4) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

(5) İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeretle, ara sınava giremeyen öğrenciler için yarıyılın son haftasında mazeret sınavı yapılır.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu sınavları yarıyıl sonunda iki haftaya yayılarak, akademik birimler tarafından ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrencilerin ara sınavdan aldığı not değerlendirmeye katılmaz ve bu durumdaki öğrencilere (FF) harf notu verilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere (FG) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Yarıyıl sonu harf notları yarıyıl akademik not ortalamasına katılır.

Bütünleme sınavı

MADDE 27 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl/yılsonu sınavına girme şartlarını sağladıkları halde girmeyen öğrenciler başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavları arasında en az beş gün ara verilmek zorundadır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer. Yarıyıl sonu ortalaması ve GANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.

Tek ders sınavı

MADDE 28 – (1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen zamanda, söz konusu dersin dönemine bakılmaksızın, tek ders sınavına girerler.

(2) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.

(3) Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

Mazeret sınavı

MADDE 29 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı yarıyılın son haftasında yapılır.

(2) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler ile 3289 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğrencilerin giremedikleri tüm sınavları için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

(3) Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir belge ile bölüm başkanlığına/müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Notların verilmesi

MADDE 30 – (1) Harf notları, öğretim elemanı tarafından, interaktif olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve ilan edilir.

(2) Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. İlgili akademik birim bu notları iki suret olarak listeler. Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir nüshası ilgili dekanlık/bölüm başkanlığında, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

Notlar

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu hangi değerlendirme sistemini kullanacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce birim kurulu ile karar verir.

(2) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma şartları, kısıtları, bunların sınırları, başarı dereceleri ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Mutlak değerlendirme sisteminde, sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev ve laboratuvar gibi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.

(4) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Mutlak

Değerlendirme

Sistemindeki Not          Harf                                  Başarı                             Not

Aralıkları                       Notu            Katsayı          Durumu                          Ortalamasına       Anlamı

90-100                          AA                 4,0             Başarılı                           Katılır                  Mükemmel

80-89                            BA                 3,5             Başarılı                           Katılır                  Çok İyi

70-79                            BB                  3,0             Başarılı                           Katılır                  İyi

60-69                            CB                  2,5             Başarılı                           Katılır                  Orta

50-59                            CC                  2,0             Başarılı                           Katılır                  Yeterli

45-49                            DC                 1,5             Yarıyıl Not

                                                                               Ortalamasına

                                                                               ve Sınav

                                                                               Türüne Göre

                                                                               Başarılı/Başarısız            Katılır                  Şartlı Başarılı

40-44                            DD                 1,0             Başarısız                         Katılır                  Başarısız

30-39                            FD                  0,5             Başarısız                         Katılır                  Başarısız

0-29                              FF                  0,0             Başarısız                         Katılır                  Başarısız

0                                    FG                  0,0             Sınava Girmedi              Katılır                  Başarısız

0                                    D                    0,0             Devamsız                       Katılır                  Başarısız

                                      G                                      Başarılı                           Katılmaz              Geçer

                                      K                                      Kalır                               Katılmaz              Başarısız

                                      S                                       Süren Çalışma                Katılmaz             

                                      M                                     Muaf                              Katılmaz              Başarılı

(5) Ortalamaya katılan notlardan;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

b) Bir yarıyıla ait akademik not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler, o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar ve not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler.

c) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar. Bir yarıyıla ait akademik not ortalaması 2,00 olmayan öğrenciler o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılırlar.

ç) (FG) (Sınava girmedi) harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve (FF) harf notu işlemi görür.

d) (D) (Devamsız) harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirmemiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır ve (FF) harf notu işlemi görür.

(6) Ortalamaya katılmayan notlardan;

a) (G) (Geçer/Başarılı) harf notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden başarılı olan öğrencilere verilir.

b) (K) (Kalır) harf notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir.

c) (S) (Süren çalışma) harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

ç) (M) (Muaf) harf notu, Üniversite dışından yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler ile Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğretim programlarında herhangi bir not kaydı olmayıp başarılı olarak değerlendirilen ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir.

(7) Bir yarıyılın akademik not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı öğrenciler, başarılı sayıldıkları yarıyılda bulunan (DD), (FD), (FF), (K), (D) ve bu maddenin ilgili fıkralarına göre başarı şartını sağlayamadıkları dersler ile diğer eğitim-öğretim çalışmalarını, kayıt oldukları ilk yarıyılda tekrar ederler. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan en son not geçerlidir.

(8) Güz ve bahar yarıyılları birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın akademik not ortalaması kendi yarıyılına etki eder.

Not ortalaması

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, yarıyıl/yılsonu ve GANO’ları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyılın/yılın not ortalaması, o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir. Virgülden sonraki ikinci hane, üçüncü hanenin beşten küçük olması durumunda aynen, beş veya daha büyük olması durumunda bir fazlası alınarak tespit edilir.

(3) Ağırlıklı genel akademik not ortalaması ise öğrencinin, öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

(4) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bu sırada (D) notu da (FF) notu işlemi görür.

(5) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Onur öğrencileri

MADDE 33 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak ve program süresi içinde olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın akademik not ortalaması 3,51-4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, 3,00-3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar.

Notlarda maddi hata

MADDE 34 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İlgili öğretim elemanı, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birime yazılı olarak bildirir. Konu birim yönetim kurulunda görüşülür ve sonuç birim tarafından hem öğrenciye, hem de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Öğrenci tarafından bir itiraz olmaksızın öğretim elemanı tarafından fark edilen maddi hatanın düzeltme işlemi öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili öğrenci ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Maddi hata itirazının tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Kayıt dondurma

MADDE 35 – (1) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrencilerin, ilgili akademik birime başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtları dondurulabilir. Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz. Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında öğrenime ara verme izni başvurusu yarıyılın/yılın ilk haftası içinde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi,

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(4) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurdukları takdirde bir sonraki yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.

(5) Kayıt dondurularak geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 36 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci dilekçeyle kayıtlı olduğu birime başvurması halinde kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğrenciye ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir belge verilir.

(3) Kaydını sildiren öğrencilerin diplomalarını ve dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

İlişik kesme

MADDE 37 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir.

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki ön lisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 38 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için;

a) Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması,

b) İki yıllık ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120) AKTS, dört yıllık lisans programları için iki yüz kırk (240) AKTS, beş yıllık lisans programları için üç yüz (300) AKTS, altı yıllık lisans programları için üç yüz altmış (360) AKTS krediyi başarıyla tamamlaması,

c) Genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması,

gerekir.

(2) Birinci fıkradaki mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diploma hazırlanana kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi

MADDE 39 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalara uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler. Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, buna ek olarak son iki yarıyılda da değişim programlarına katılamazlar.

(2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle birim yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda akademik takvime uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenim harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(4) 31 inci madde dikkate alınarak, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu derslere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu notlar kendi öğretim programındaki eşdeğer derslere ait olarak not döküm belgesinde gösterilir.

(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu derslere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır.

(6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(7) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Özel öğrenci

MADDE 40 – (1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görebilecekleri gibi diğer yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğrencileri de Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler.

(2) Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler; ekinde kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun özel öğrenci olarak Üniversitede öğrenim görmelerini kabul ettiğine dair yönetim kurulu/senato kararı, not çizelgesi (transkript), özel öğrencilikleri sırasında almak istedikleri derslerin listesi olan bir dilekçe ile özel öğrenci olarak okumak istedikleri fakülte/yüksekokula müracaat etmelidirler. Bu şekilde müracaat eden öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceklerine ilgili bölüm başkanlığı ile birim yönetim kurulunun görüşleri de değerlendirmeye alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Yarıyıl derslerinin başlangıcından itibaren on iş gününden sonra yapılan müracaatlar bir sonraki yarıyıl için değerlendirmeye alınır.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen Üniversite öğrencileri, ekinde diğer yükseköğretim kurumundan almak istedikleri dersler ve içerikleri ile not çizelgesi (transkript), mazeret belgesi olan bir dilekçe ile kayıtlı oldukları bölüm başkanlığına müracaat etmeleri halinde öğrencinin özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüp göremeyeceğine ilgili bölüm başkanlığı ile birim yönetim kurulunun görüşleri de değerlendirmeye alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Özel öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak öğrenim görmek istediği diğer yükseköğretim kurumu tarafından da onaylanması gerekir. Özel öğrenci olarak öğrenim gören öğrenciler not yükseltmek amacıyla ders alamazlar.

(4) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı not çizelgesini, intibak işlemlerinin yapılabilmesi için en geç takip eden yarıyılın, yarıyıl sonu sınavları başlangıcına kadar birimine teslim eder.

(5) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin saatleri toplamı, bu Yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum saat sınırını aşamaz.

(6) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.

(7) Özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, bu şekilde ders aldığı üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(8) Özel öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 41 – (1) Üniversite bünyesinde ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınavları YÖK ve Senato kararlarına göre gerçekleştirilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 42 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya Üniversitede ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu durumu fakültenin/yüksekokulun ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 43 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı olan öğrencilere 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.