28 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30108

YÖNETMELİK

Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2005 tarihli ve 25879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Hazırlık sınıfı dışında kalan lisansüstü, lisans ve önlisans programları için düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci bir yaz döneminde üniversitesinden veya başka üniversitelerden 3 ders veya 9 kredilik ders yükü alabilir. Öğrencinin yaz öğretiminden alacağı toplam ders yükü lisansüstü ve lisans programları için 9 ders veya 27 kredi önlisans programları için 5 ders veya 14 krediyi geçemez.

Sadece aşağıdaki koşulların bir arada olması halinde öğrenci ayrıca yaz öğretiminden ek 3 ders veya 9 kredi daha alabilir:

a) Önlisans programları için dördüncü ve lisans programları için sekizinci yarıyılı tamamlamış olması,

b) 9 ders/27 kredi yükünün yaz öğretiminde kullanılmış olması,

c) Mezuniyet için gerekli olan toplam ders kredi yükünün %95’inin başarılmış olması.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.