28 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30108

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümüşhane Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümüşhane Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜDEM): Gümüşhane Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma  Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkçe ve yabancı dillerde araştırma ve uygulama, eğitim ve öğretim yapmak, ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek, anılan dillerden yararlanılmasına hizmet etmek amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin  faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere yurt dışında Üniversiteyi ve Türk kültürünü tanıtmak,

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için çeşitli seminer, çalıştay, kurs ve benzeri etkinlikler ile toplantılar düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

d) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, Üniversiteyi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, inceleme, eğitim, öğretim faaliyetlerinde bulunmak, görüş oluşturmak,

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

f) Bilimsel çalışmaları desteklemek, çeviri faaliyetlerinde bulunmak, dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

g) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları açmak ve sınavlar düzenlemek, başarılı olan kursiyerlere sertifika vermek,

ğ) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler ile halkın yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

h) Üniversite öğrencileri ile idari ve akademik personelinin talepleri doğrultusunda dil kursları açmak, başarılı olan kursiyerlere sertifika vermek,

ı) Üniversitenin enstitüleri bünyesindeki lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programlarını yürütmek,

i) Üniversiteye, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelerle yürütülen öğrenci ve akademik personel değişimi, ikili yürütülen projeler ve programlar, yurt dışından öğrenci kabulü gibi etkinliklerde adayların ihtiyaç duyulan dil seviyesine ulaşabilmeleri için gerekli altyapı, eğitim ve öğretim imkânlarını hazırlayıp sunmak,

j) Türkiye’de öğrenim gören/görecek yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenimi rahat izleyebilmelerine yönelik hazırlık sınıfı eğitimi vermek ve kurslar açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Kurullarda alınan kararları uygulamak,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Rektörün Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendireceği dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Toplantılara müdür yardımcıları  oy hakları olmadan katılır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulunda toplantı sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili kararlar almak ve bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

c) Merkezde birimlerin oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek,

ç) Merkezde eğitim, araştırma ve yayım çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri kurmak,

d) Düzenlenecek dil kurslarında uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde bulunmak,

e) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu bir istişare organıdır. Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen sekiz kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulunur.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin, kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları

MADDE 13 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.