28 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30108

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu durumda atanacak ikinci tez/sanat eseri danışmanı Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

“ç) Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci tez danışmanı atanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden ikinci tez/eser danışmanı atanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi, sanatta yeterlik tez/eser sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/1/2017

29957