27 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30107

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Diş Hekimliği Fakültesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire): İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Direktörünü,

ç) Hemşirelik Hizmetleri Direktör Yardımcısı (Başhemşire Yardımcısı): İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Direktör Yardımcısını,

d) İdari Direktör: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Direktörünü,

e) İdari Direktör Yardımcısı: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Direktör Yardımcısını,

f) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Müdür (Genel Direktör): İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Mütevelli Heyeti Başkanı: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

ı) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

i) Sağlık Bilimleri Enstitüsü: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

j) Sağlık Bilimleri Fakültesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,

k) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,

l) Tıbbi Direktör (Başhekim): İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Direktörünü,

m) Tıbbi Direktör Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı): İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısını,

n) Tıp Fakültesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesini,

o) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ö) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öncelikli olarak toplumun sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde, sağlık eğitimi ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, modern sağlık tesisi yönetimi ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamak,

c) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak,

ç) Üniversitenin sağlık bilimleri arasında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmak,

d) Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak sağlık bilimleri alanında sağlık eğitimi ve hizmetlerinin verimliliğinin arttırılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplum sağlığı ile ilgili alanlarda, amaçlarına uygun gerekli uygulama ve araştırmalar yapmak ve bunlarla ilgili programlar düzenlemek,

b) Toplumun sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, toplum sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak,

c) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak,

ç) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sunmak,

d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek,

e) Merkezin amacına uygun olarak genel veya yan dallarda klinik sağlık hizmeti sunmak amacıyla hastane, klinik araştırma merkezleri, laboratuvar ve radyolojik tanı merkezleri kurmak,

f) Merkeze bağlı olarak çalışan kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi hizmeti de dâhil her basamakta sağlık hizmeti sunabilecek üniteler ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, toplum sağlığı ile ilgili çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak,

g) Sağlıkla ilgili bakım evi, kreş, huzurevi gibi çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek, evde bakım hizmetleri sunmak ya da bu konuda hizmet satın almak,

ğ) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak,

h) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, kurs ve seminerler düzenlemek,

ı) Sağlık alanında; klinik sağlık hizmeti sunumu, eğitim, araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası, kamu veya özel kurumlarla sağlık eğitimine ve hizmet sunumuna yönelik iş birliği yapmak,

i) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, basın organlarında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak,

j) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür (Genel Direktör)

MADDE 8 – (1) Müdür (Genel Direktör) en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Müdür Merkez bünyesinde sağlıkla ilgili açılacak bütün birimlerin yöneticisidir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıllık süre dolmadan görevinden alınabilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman kendisine Tıbbi Direktör vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli aralıklarda Merkezin tüm hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek,

c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak,

ç) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü ve İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak, alt yönetici ve birim sorumlularını görevlendirmek,

d) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek,

e) Hekimlerin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak,

f) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda, düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak,

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, ünite, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek,

h) Hekimlerin ve sağlık personelinin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak,

ı) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve pratik çalışmaları için uygun ortamı sağlamak ve bu ortamı geliştirmek,

i) Merkezdeki eğitim ve sağlık hizmetleri sunumuna katkılarını arttırmak üzere ilgili Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanlıkları ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ile ortak programlar düzenlemek,

j) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek,

k) Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür (Genel Direktör), Tıbbi Direktör (Başhekim), İdari Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire), ve sağlık bilimleri alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi, Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile belirlenen üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa olmak üzere, Müdürün başkanlığında önceden belirlenen gündem ile toplanır. Müdürün olmadığı zaman Tıbbi Direktör (Başhekim) Müdüre vekâlet eder. Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun sekreterliğini idari direktör yapar. Alınan kararların uygulanması ve takibi görev alanlarına göre, Tıbbi Direktör (Başhekim), Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire) ile İdari Direktör tarafından yapılır ve Müdüre sunulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak,

c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak,

ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak,

e) Sağlık hizmetleri alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak,

f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı, Müdür, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanları ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Hukuk, İşletme, Finans, Mühendislik ve Sağlık Yönetimi alanlarında görev yapan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından önerilen ve Mütevelli Heyeti Başkanınca onaylanan birer öğretim üyesi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az iki kez olağan toplantısını yapar. Ancak kurul Rektör, Dekan veya Müdür tarafından Danışma Kurulunun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde Rektör Yardımcısı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Tıbbi Direktör (Başhekim), Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire) ve İdari Direktör

MADDE 13 – (1) Tıbbi Direktör (Başhekim); tıp fakültesi mezunu olan, bu alanda uzmanlık eğitimini veya doktorasını yapmış kişilerden, İdari Direktör sağlık bilimleri veya dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olan kişiler arasından, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü; sağlık bilimleri fakültelerinin hemşirelik bölümlerinden veya hemşirelik yüksekokulundan mezun olan kişilerden, Müdür ve Rektörün teklifi, Mütevelli Heyeti Başkanlığının onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Tıbbi Direktör (Başhekim), Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire) ve İdari Direktör gerektiğinde Müdürün ve Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıllık süre dolmadan görevinden alınabilir. Tıbbi Direktör (Başhekim) ile İdari Direktör Müdüre bağlı olarak görev yaparlar. Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire) ise Tıbbi Direktör (Başhekim)’e bağlı olarak görev yapar.

Direktör yardımcıları

MADDE 14 – (1) Tıbbi Direktör (Başhekim) Yardımcısı; tıp fakültesi mezunu olan, bu alanda uzmanlık eğitimini veya doktorasını yapmış kişilerden, İdari Direktör Yardımcısı sağlık bilimleri ve dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olan kişilerden, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Yardımcısı; sağlık bilimleri fakültelerinin hemşirelik bölümlerinden veya hemşirelik yüksekokulu mezunu olan kişiler arasından Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanlığının onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Müdür yardımcıları gerektiğinde üç yıllık süre dolmadan aynı usulle görevlerinden alınabilir. Direktör yardımcıları ilgili Direktörlere bağlı olarak görev yaparlar.

Tıbbi Direktörün (Başhekim) görevleri

MADDE 15 – (1) Tıbbi Direktörün (Başhekim) görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, süreç ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını bilimsel veriler, klinik rehberler ve kalite uygulamaları çerçevesinde izlemek, yönlendirmek,

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak,

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak,

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak,

f) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

İdari Direktör

MADDE 16 – (1) İdari Direktör Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin idari ve mali işlemlerine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

b) Kendisine bağlı personelin sevk ve idaresini yapmak, kendi alanına ait yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bu raporları Müdüre sunmak,

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak,

ç) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire)

MADDE 17 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Tıbbi Direktör (Başhekim)’e karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezde çalışan hemşirelik hizmetleri direktör yardımcısı/yardımcıları ve hemşireler ile kendisine bağlı diğer hizmet birim amir ve sorumlularının ve personelin birinci derecede amiri olup, hasta bakımı hizmetlerinde görevli personelin verimli çalışmalarını kalite çalışmaları doğrultunda sağlamak,

b) Kendi alanına ait yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bu raporları Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler oluşturulması ve iş birliği

MADDE 18 – (1) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla Rektörün önerisi Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile görevlendirilen proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

(2) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile hastanenin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Müdür, Tıbbi Direktör, İdari Direktör ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörüne karşı sorumludur.

(3) İlgili akademik birimler sorumluluk alanlarına giren konularda Merkez hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.