24 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30106

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personelden, 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olduğu belirtilen kadrolar için yapılacak sınavlara katılabilecek personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 56 ve 62 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmet birimlerini,

b) Fiili çalışma süresi: Aylıksız izinde geçen süreler hariç olmak üzere Kurumda geçen çalışma süreleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli personelin bu kurum ve kuruluşlarda geçirdikleri süreleri,

c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

ç) Görevde yükselme sınavı: Personelin görevde yükselmesini teminen yazılı ve sözlü veya yazılı, uygulamalı ve sözlü olarak yapılan sınavı,

d) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

e) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

f) Personel: Kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personelden bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılabilecek personeli,

g) Sözlü sınav: Adayların bilgilerini, becerilerini, davranışlarını, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü değerlendirmeye yönelik yapılan sınavı,

ğ) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

h) Uygulamalı sınav: Adayların ilgili kadronun hizmet tanımında belirtilen hususlara yatkınlığını, yeteneklerini ve bilgisini uygulamalı olarak değerlendirmeye yönelik yapılan sınavı,

ı) Yazılı sınav: Adayların bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi kadrolar aşağıda gösterildiği şekilde iki gruptan oluşur.

a) Yazılı ve sözlü görevde yükselme sınavına tabi kadrolar:

1) Şef,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

3) Bilişim Uzman Yardımcısı,

4) Sivil Savunma Uzmanı,

5) Dramaturg.

b) Yazılı, uygulamalı ve sözlü görevde yükselme sınavına tabi kadrolar:

1) Yardımcı Prodüktör,

2) Stajyer Muhabir,

3) Stajyer Spiker,

4) Kamera Asistanı,

5) Mütercim-Spiker,

6) Yönetmen,

7) Seslendirme Yönetmeni,

8) Teknik Yönetmen,

9) Yapım ve Yayın Görevlisi,

10) Yapım ve Yayın Elemanı.

(2) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar aşağıdaki kadrolardan oluşur:

a) Mimar,

b) Mühendis,

c) Tekniker,

ç) Teknisyen.

Sınava gireceklerde aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavına başvuruda bulunacak personelde, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde aranan nitelik/şartların yanı sıra aşağıdaki şartlar da aranır.

a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan Şef ve Koruma ve Güvenlik Grup Şefi kadrosu için yapılacak görevde yükselme sınavına girebilmek için sınava son başvuru tarihi itibarıyla Kurumun Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

b) Genel İdare Hizmetleri Program-Haber Sınıfında bulunan Şef kadrosu için yapılacak görevde yükselme sınavına girebilmek için sınava son başvuru tarihi itibarıyla Kurumun program yapım ve yayın kadrolarında (Genel İdare Hizmetleri Program-Haber kadrolarında) en az bir yıl çalışmış olmak.

c) Sivil Savunma Uzmanı kadrosu için yapılacak görevde yükselme sınavına girebilmek için sınava son başvuru tarihi itibarıyla Kurumun Memur, Takip Memuru, Koruma ve Güvenlik Memuru, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Grup Amiri, Kontrolör, Raportör veya Şef kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

(2) Yazılı, uygulamalı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavına başvuruda bulunacak personelde, sınava son başvuru tarihi itibarıyla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde aranan nitelik/şartların yanı sıra aşağıdaki şartlar da aranır.

a) Yardımcı Prodüktör kadrosu için; Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

b) Stajyer Muhabir kadrosu için; Yardımcı Prodüktör, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

c) Stajyer Spiker kadrosu için; Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Kamera Asistanı, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

ç) Kamera Asistanı kadrosu için; Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

d) Yönetmen kadrosu için; Prodüktör,  Muhabir, Spiker, Kameraman, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

e) Teknik Yönetmen kadrosu için; Prodüktör, Muhabir,  Spiker, Kameraman, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı (GHPH, THPH), Uzman (GHPH, THPH), Araştırmacı (GHPH, THPH), Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

f) Seslendirme Yönetmeni kadrosu için; Prodüktör, Muhabir,  Spiker, Kameraman, Yönetmen, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

g) Yapım ve Yayın Görevlisi kadrosu için; Yapım ve Yayın Elemanı, Aksesuarcı, Butafor, Düzeltmen, Film Kopya Elemanı, Film Yıkama Elemanı, Fotoğrafçı, Kostümcü, Makyajcı, Operatör, Stüdyo Sorumlusu, Stüdyo Şefi, Stüdyo ve Film Yapım Elemanı, Telebilgi Operatörü, Teleks Operatörü, Teletekst Yapım ve Yayın Elemanı, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker, Araştırmacı kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

ğ) Yapım ve Yayın Elemanı kadrosu için; yukarıda sayılan kadrolar dışında Kurumun diğer kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

h) Mütercim-Spiker kadrosu için; ilgili yabancı dilde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak, YDS kapsamında yer almayan diller için sınav komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak ve Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak.

Öğrenim düzeyi

MADDE 7 – (1) Personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı şartı aranan kadrolar için yapılacak sınavlara başvuruda bulunabilmesi için;

a) Şef ile Koruma ve Güvenlik Grup Şefi kadroları için fakülte veya yüksekokul mezunu olması,

b) Bilişim Uzman Yardımcısı, Sivil Savunma Uzmanı, Dramaturg, Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Yapım ve Yayın Görevlisi ile Yapım ve Yayın Elemanı kadroları için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olması,

c) Teknik Yönetmen kadrosu için mühendislik eğitimi veren fakülte veya teknik öğretim veren en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olması,

ç) Mütercim-Spiker kadrosu için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olması,

2) Türk soylu yabancılar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancılar için en az lise mezunu olması ve denklik belgesini ibraz etmesi,

d) Mimar kadrosu için mimarlık fakültesinden mezun olmak,

e) Mühendis kadrosu için mühendislik fakültesinden mezun olmak,

f) Tekniker kadrosu için teknik yüksekokul mezunu olması,

g) Teknisyen kadrosu için meslek lisesi veya dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olması,

şarttır.

Hizmet süresi

MADDE 8 – (1) Personelin, Şef ile Koruma ve Güvenlik Grup Şefi kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına katılabilmesi için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi hükümlerine göre aranan hizmet sürelerine sahip olması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Sınav şartı

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacak personelin;

a) Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Bilişim Uzman Yardımcısı, Sivil Savunma Uzmanı ve Dramaturg kadrolarına atanabilmek için yazılı ve sözlü görevde yükselme sınavında,

b) Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı, Mütercim-Spiker, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Yapım ve Yayın Görevlisi ile Yapım ve Yayın Elemanı kadrolarına atanabilmek için yazılı, uygulamalı ve sözlü görevde yükselme sınavında,

c) Mimar, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kadrolarına atanabilmek için yazılı ve sözlü unvan değişikliği sınavında,

başarılı olmaları şarttır.

(2) Personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacak kadrolar, sınav tarihinden en az otuz gün önce kurumsal internet portalında duyurulur. Başvuru süresi en az on iş günü olarak belirlenir.

(2) Sınav ilanında;

a) Atama yapılacak kadroların unvanı, sınıfı ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

gösterilir.

(3) İlan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Kurum personeli de sınava katılabilir.

(5) Duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri tarafından son başvuru tarihini müteakip beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulu tarafından incelenir ve aranan şartları taşıyanlar kurumsal internet portalında ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Kurum, görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarını kendisi yapabileceği gibi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırabilir. Sınavın Kurum dışına yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar Kurum ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, 2954 sayılı Kanun ile atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Uygulamalı sınav

MADDE 12 – (1) Uygulamalı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulunun her bir üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Uygulamalı sınav Kurum tarafından yapılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan personelden; yazılı ve sözlü sınav gerektiren kadrolar için yazılı sınavda; yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav gerektiren kadrolar için uygulamalı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü   (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sözlü sınav Kurum tarafından yapılır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, ilan edilen kadro sayısı kadar atanmaya hak kazanan aday, yazılı ve sözlü sınav şartı aranan kadrolar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav şartı aranan kadrolar için yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Sınavı kazanan adaylar kurumsal internet portalında ilan edilir ve ilan edilen kadrolara atamaları yapılır. Diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.  

(2) Puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Duyurulan boş kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi sebepleriyle boş kalan kadrolara, atanmaya hak kazanan adayların kurumsal internet portalında ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından atama yapılabilir.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınavların geçersiz sayılması ve sınav salonu görevlileri

MADDE 15 – (1) Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kurallarına aykırı davrananlar ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler, haklarında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar üç yıl süre ile hiçbir görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınmazlar.

(2) Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Sınavlara katılanlar, yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav sonuçlarının kurumsal internet portalında ilan edilmesinden itibaren on iş günü içerisinde yazılı olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından otuz iş günü içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyasında saklanır. Başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınavla ilgili dava açanların belgeleri ise söz konusu dava sonuçlanana kadar saklanır.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili işlemler, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlığında, Genel Müdür tarafından belirlenecek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir, Hukuk Müşavirliğinden bir, atama yapılacak kadronun hizmet alanıyla ilgili birim/birimlerden de iki kişi olmak üzere beş kişilik bir sınav kurulu tarafından yürütülür. Ayrıca, Genel Müdür tarafından beş yedek üye görevlendirilir. Sınav kuruluna Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlık yapması halinde, yedek üyelerden birisinin başkan ile aynı unvanda olması şarttır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Uygulamalı ve sözlü sınavlar için ihtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 19 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.