24 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30106

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN YETERLİK

SINAVI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personelinin yeterlik sınavlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personelden, 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde yeterlik sınavına tabi olduğu belirtilen kadrolar için yapılacak sınava katılabilecek personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 56 ve 62 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmet birimlerini,

b) Fiili çalışma süresi: Aylıksız izinde geçen süreler ve doğum izni çerçevesinde alınan mazeret izinleri hariç olmak üzere Kurumda geçen çalışma süreleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli personelin, bu kurum ve kuruluşlarda geçirdikleri süreleri,

c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

ç) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

d) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

e) Personel: Kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personelden bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yeterlik sınavına katılabilecek personeli,

f) Sözlü sınav: Adayların bilgilerini, becerilerini, davranışlarını, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü değerlendirmeye yönelik yapılan sınavı,

g) Uygulamalı sınav: Adayların ilgili kadronun hizmet tanımında belirtilen hususlara yatkınlığını, yeteneklerini ve bilgisini uygulamalı olarak değerlendirmeye yönelik yapılan sınavı,

ğ) Yazılı sınav: Adayların bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla yazılı yapılan sınavı,

h) Yeterlik sınavı: Personelin belirli süreli yetiştirme dönemini müteakip atanacağı kadronun gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulamalı sınav  ve buna ek olarak yazılı veya sözlü sınav şekillerinden en az birinin veya her ikisinin de uygulanabileceği sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavlarına İlişkin Esaslar

Öğrenim düzeyi

MADDE 5 – (1) Personelin, yeterlik sınavına katılabilmesi için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde aranan öğrenim düzeyine sahip olmaları şarttır.

Hizmet süresi

MADDE 6 – (1) Personelin, yeterlik sınavına katılabilmesi için;

a) Prodüktör kadrosu için Yardımcı Prodüktör kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olması,

b) Muhabir kadrosu için Stajyer Muhabir kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olması,

c) Spiker kadrosu için Stajyer Spiker kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olması,

ç) Kameraman kadrosu için Kamera Asistanı kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olması,

d) Ses Sanatçısı (THM-TSM) kadrosu için Stajyer Sanatçı (Ses) (THM-TSM) kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalışmış olması,

e) Saz Sanatçısı (THM-TSM) kadrosu için Stajyer Sanatçı (Saz) (THM-TSM) kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalışmış olması,

f) Ses Sanatçısı (ÇSM) kadrosu için Stajyer Sanatçı (Ses) (ÇSM) kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalışmış olması,

g) Saz Sanatçısı (ÇSM) kadrosu için Stajyer Sanatçı (Saz) (ÇSM) kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalışmış olması,

şarttır.

Sınav şartı

MADDE 7 – (1) Personelin yeterlik sınavına tabi kadrolara atanabilmesi için, yeterlik sınavına girerek başarılı olması şarttır.

Sınav şekilleri

MADDE 8 – (1) Yeterlik sınavı şekilleri şunlardır;

a) Yazılı sınav,

b) Uygulamalı sınav,

c) Sözlü sınav.

(2) Yeterlik sınavında, sınava tabi kadroların özelliğine göre; uygulamalı sınav zorunlu olmak üzere yazılı veya sözlü sınav şekillerinden en az birisi veya her ikisi de uygulanabilir.

Yazılı sınav

MADDE 9 – (1) Kurum, yazılı sınavı kendisi yapabileceği gibi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırabilir. Sınavın Kurum dışına yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar Kurum ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Uygulamalı sınav

MADDE 10 – (1) Uygulamalı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulunun her bir üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Uygulamalı sınav Kurum tarafından yapılır.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Sözlü sınav Kurum tarafından yapılır.

Başarı puanı

MADDE 12 – (1) Yeterlik sınavında başarı puanı; uygulamalı sınav ve buna ek olarak yazılı veya sözlü sınav şeklinin seçilmesi halinde iki sınavda alınan puanların, uygulamalı sınav ve buna ek olarak yazılı ve sözlü sınav şeklinin seçilmesi halinde üç sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasının esas alınması suretiyle tespit edilir.

İlan

MADDE 13 – (1) Yazılı veya uygulamalı veya sözlü sınavlarda başarılı olan personelin listesi alfabetik sıraya göre Kurumsal internet portalında ilan edilir.

Atanma

MADDE 14 – (1) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olan personelin ilgili kadroya ataması yapılır.

Sınavların geçersiz sayılması ve sınav salonu görevlileri

MADDE 15 – (1) Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kurallarına aykırı davrananlar ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler, haklarında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Sınavlara katılanlar, yazılı veya uygulamalı veya sözlü sınavlarda başarı listesinin Kurumsal internet portalında ilan edilmesinden itibaren on iş günü içerisinde yazılı olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından otuz iş günü içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyasında saklanır. Başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınavla ilgili dava açanların belgeleri ise söz konusu dava sonuçlanana kadar saklanır.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Yeterlik sınavları ile ilgili işlemler, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlığında, Genel Müdür tarafından belirlenecek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir, Hukuk Müşavirliğinden bir, atama yapılacak kadronun hizmet alanıyla ilgili birim/birimlerden de iki kişi olmak üzere beş kişilik bir sınav kurulu tarafından yürütülür. Ayrıca, Genel Müdür tarafından beş yedek üye görevlendirilir.  Sınav kuruluna Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlık yapması halinde yedek üyelerden birisinin başkan ile aynı unvanda olması şarttır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Uygulamalı ve sözlü sınavlar için ihtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başarısızlık hali

MADDE 19 – (1) Yasal olarak kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenler hariç olmak üzere, yapılan yeterlik sınavında başarısız olan personele en az bir, en fazla iki yıllık süre sonunda başarısız olduğu sınava girmek üzere ilave sınav hakkı verilir. Ancak, ilgilinin talep etmesi halinde bir yıllık süre şartı aranmaz. İlave sınav hakkının sayısı ikiyi geçemez. İlave sınavlarda da başarısız olanlar söz konusu kadroya atanmaz ve mevcut kadro görevine son verilerek kazanılmış hak aylık derecesi dikkate alınmak suretiyle Kurum tarafından uygun görülecek bir kadroya atanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.