24 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30106

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI VE

BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 56 ve 62 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kurumu Genel Müdürlüğünde” ibaresi “Kurumunda” şeklinde değiştirilmiş,  (b), (ç), (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Unvan değişikliği sınavına tabi kadro unvanlarına giriş sınavını kazananlar hariç açıktan yeniden veya kurumlar arası naklen atama yapılmaz. Ancak, anılan kadro unvanlarını daha önce Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında elde etmiş olan personelin hakları saklıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.

“Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Prodüktör, Muhabir, Spiker, Kameraman, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yapım ve Yayın Elemanı, Dramaturg, Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı ve Sivil Savunma Uzmanı kadrolarında görev yapmakta olan personelden 4 yıllık yükseköğrenim düzeyinden daha aşağı öğrenim düzeyinde olanlar, bu Yönetmelik kapsamındaki yapılacak işlemler için dört yıllık yükseköğrenim mezunu olarak kabul edilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) 1 sıra numaralı “HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, DAİRE VE KURUL BAŞKANLIKLARI, GENEL SEKRETERLİK, TRT MÜDÜRLÜĞܔ bölümünün 5 inci kısmının (ç) satırında yer alan “Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı kısma aşağıdaki (d) satırı eklenmiştir.

“d) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı için bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme, sistem programlama veya bilgi teknolojileri alanlarında yöneticilik yapmış olmak.”

b) 8 sıra numaralı “KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ” bölümünün 4 üncü kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) 3 sıra numaralı “BAŞMİMAR” bölümünün 3 üncü kısmına aşağıdaki (ç) satırı eklenmiştir.

“ç. Tecrübe: Mimar kadrosunda en az 6 yıl görev yapmış olmak veya diğer kamu kurum kuruluşlarında Başmimar unvanını elde etmiş olmak.”

b) 10 sıra numaralı “DRAMATURG” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

c) 14 sıra numaralı “KAMERA ASİSTANI” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

ç) 15 sıra numaralı “KAMERAMAN” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı ile 4 üncü kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

“4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.”

d) 19 sıra numaralı “MUHABİR” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı ile 4 üncü kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

“4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.”

e) 24 sıra numaralı “MÜTERCİM” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (ii) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ii) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.”

f) 25 sıra numaralı “MÜTERCİM-SPİKER” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (ıı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ıı) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.”

g) 27 sıra numaralı “PRODÜKTÖR” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

ğ) 28 sıra numaralı “SPİKER” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı ile 4 üncü kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

“4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.”

h) 29 sıra numaralı “STAJYER SPİKER” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

ı) 30 sıra numaralı “SESLENDİRME YÖNETMENİ” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısma aşağıdaki (ç) satırı eklenmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

“ç. Tecrübe: Prodüktör, Muhabir, Spiker, Kameraman, Yönetmen, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az 1 yıl çalışmış olmak.”

i) 31 sıra numaralı “SİVİL SAVUNMA UZMANI” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

j) 33 sıra numaralı “STAJYER MUHABİR” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

k) 35 sıra numaralı “TEKNİK YÖNETMEN” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Tecrübe: Prodüktör, Muhabir, Spiker, Kameraman, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı (GHPH, THPH), Uzman (GHPH, THPH), Araştırmacı (GHPH, THPH), Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az 1 yıl çalışmış olmak.”

l) 41 sıra numaralı “YAPIM VE YAYIN ELEMANI” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

m) 42 sıra numaralı “YARDIMCI PRODÜKTÖR” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

n) 44 sıra numaralı “YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

o) 45 sıra numaralı “YÖNETMEN” bölümünün 3 üncü kısmının (a) ve (c) satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”

“c. Tecrübe: Prodüktör, Muhabir, Spiker, Kameraman, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az 1 yıl çalışmış olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4’ün 3 sıra numaralı “SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (ıı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ıı) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2008

27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/12/2008

27096

2-

14/4/2009

27200

3-

24/10/2009

27386

4-

5/3/2010

27512

5-

7/9/2010

27695

6-

21/12/2012

28504

7-

20/11/2013

28827

8-

21/10/2014

29152

9-

26/12/2014

29217

10-

29/1/2015

29251

11-

4/4/2015

29316

12-

15/7/2015

29417