24 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30106

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI FAKÜLTE VE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince temin edilerek eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Temin Merkezi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin temin faaliyetlerine yönelik kadrolanmış birimini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “Merkezleri” ibaresi “Merkezi” şeklinde ve üçüncü fıkrasındaki “Merkezlerine” ibaresi “Merkezine” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarına giriş sınavlarına ilişkin duyurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfalarında veya diğer uygun iletişim araçları ile yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her yıl için Temin Merkezince belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ı) bentlerinde yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Merkezleri” ibaresi “Merkezi” şeklinde, (e) ve (g) bentlerinde yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon Bakan oluru ile belirlenir. Sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.”

“ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu kişi olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri Başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkezleri” ibaresi “Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Merkezleri” ibaresi “Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkezleri” ibaresi “Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “Merkezlerine” ibaresi “Merkezine”, “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Merkezlerince” ibareleri ise “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personel görevlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Akademide öğrenim görecek personelinin temin işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Temin Merkezi tarafından tek elden yürütülür. Sınav komisyonlarında görev alacak tüm personel (üye ve başkanlar) Bakan tarafından görevlendirilir. Bakan komisyonlara Akademi personeli, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Bakanlığın diğer personeli ile diğer kurum ve kuruluş personelini görevlendirebilir.

(2) Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden bu faaliyetlerde görevlendirilebilecek personel her yıl Ocak ayında Akademi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir; Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden sınav komisyonlarında yer alacak personel havuzu Bakan onayı ile kesinleşir. Temin faaliyetlerinde oluşturulan komisyonlara Bakan tarafından bu havuzdan görevlendirme yapılabileceği gibi diğer personel arasından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Komisyonlarda görevlendirilecek tüm personelin arşiv araştırması yapılması zorunludur.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2017

30044