24 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30106

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM

MERKEZİ KOMUTANLIĞI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince temin edilerek eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ii) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (pp) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (rr) bendi eklenmiştir.

“ii) Temin Merkezi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin temin faaliyetlerine yönelik kadrolanmış birimini,”

“rr) Kesin Kayıt Tarihi: Giriş şartlarında belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olmadan geçici kayıt yaptıran adaylar için, Akademi Başkanlığı tarafından belirlenen mezun olma şartını sağlayacağı en son tarihi; mezun olma şartını sağlayan adaylar için ise, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu olumlu gelmesini müteakip kesin kayıtların yapıldığı tarihi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında “duyurular,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (12) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrada yer alan “Ön sağlık kontrolü” ibaresi “Fiziki kontrol” ibaresi olarak değiştirilmiştir.

“a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon Bakan oluru ile belirlenir. Komisyon sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.”

“b) Fiziki kontrol komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşur. Komisyona yardımcı sağlık personeli de alınabilir.”

“ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.”

“e) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim Merkez Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla karar alır; eşitlik halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fiziki kontrol

MADDE 12 – (1) Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Bu kontrolde değerlendirilecek hususlar Temin Merkezince belirlenerek ilan edilir.

(3) Sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranır. Ayrıca EK - 2’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(4) Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. Olumsuz karar verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ön sağlık kontrolü” ibaresi “Fiziki kontrol” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında “astsubay kaynaklı olan adaylar ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “dış kaynaktan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, vefat eden veya giriş şartlarında belirtilen yükseköğretim kurumlarından kesin kayıt tarihine kadar mezun olamayan adayların öğrenciliği sonlandırılır ve dosyaları SUEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ASEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sayfalarından veya diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrada yer alan “Ön sağlık kontrolü” ibaresi “Fiziki kontrol” olarak değiştirilmiştir.

“a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon Bakan oluru ile belirlenir. Komisyon sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.”

“b) Fiziki Kontrol Komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşur. Komisyona yardımcı sağlık personeli de alınabilir.”

“ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.”

“e) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim Merkez Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla karar alır; eşitlik halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fiziki kontrol

MADDE 33 – (1) Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Bu kontrolde değerlendirilecek hususlar Temin Merkezince belirlenerek ilan edilir.

(3) Sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranır. Ayrıca EK - 2’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(4) Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. Olumsuz karar verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ön sağlık kontrolü” ibaresi “Fiziki kontrol” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “uzman erbaşlar ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “dış kaynaktan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, vefat eden veya giriş şartlarında belirtilen yükseköğretim kurumlarından kesin kayıt tarihine kadar mezun olamayan adayların öğrenciliği sonlandırılır ve dosyaları ASEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Akademide öğrenim görecek personelinin temin işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Temin Merkezi tarafından tek elden yürütülür. Sınav komisyonlarında görev alacak tüm personel (üye ve başkanlar) Bakan tarafından görevlendirilir. Bakan, komisyonlara Akademi personeli, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Bakanlığın diğer personeli ile diğer kurum ve kuruluş personelini görevlendirebilir.

(2) Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden bu faaliyetlerde görevlendirilebilecek personel her yıl Ocak ayında Akademi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir; Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden sınav komisyonlarında yer alacak personel havuzu Bakan onayı ile kesinleşir. Temin faaliyetlerinde oluşturulan komisyonlara Bakan tarafından bu havuzdan görevlendirme yapılabileceği gibi diğer personel arasından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Komisyonlarda görevlendirilecek tüm personelin arşiv araştırması yapılması zorunludur.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2016

29882

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/4/2017

30042