24 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30106

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer. Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.