23 Haziran 2017 Tarihli ve 30105 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10232     Karaman, Adana ve Tokat İllerinde Tesis Edilecek Santrallerin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10233     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2017/10234     Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/10237     Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/10384     Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2017/10385     “Velimeşe OSB Müşterek Atıksu Bağlantı Kollektör Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

—   Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik

—   Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Dicle Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2017/28, K: 2017/107 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/6//2017 Tarihli ve 2014/804 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


23/06/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


23/06/2017 tarihli ve 30105 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.