22 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30104 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/6)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER

Ek-1 Modelist (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Model Makineci (Hazır Giyim) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Kompleci (Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Atık Koordinatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Görüntü Yönetmeni (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Seslendirme Yönetmeni (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Haber Spikeri (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-10 Kurgucu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-11 Resim Seçici (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-12 Sayısal Medya Yapımcısı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-13 Yeni Medya İçerik Yönetmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-14 Görsel Yönetmen (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-15 İstihbarat Şefi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-16 Sayfa Editörü (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-17 Sayfa Sekreteri (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-18 Düzeltmen/Musahhih (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-19 Haber Editörü (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-20 Kasap (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-21 Kesimhane Kasabı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-22 Et Ürünleri İşleme Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

 

Ekleri için tıklayınız