22 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30104

YÖNETMELİK

MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: MEF Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti Başkanı: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

d) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: MEF Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkiye’de ve dünyada meydana gelen afetlere 21. yüzyıl yöntemlerini ve yaklaşımlarını kullanarak hazırlanmak ve afet zararlarını azaltacak çalışmalarda bulunmak, Türkiye’deki aktif faylara bağlı gerçekleşen depremler, heyelanlar ve sel afetlerinin neden olduğu can ve mal kayıplarının azaltılması için bilimsel çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)  Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin eğitim misyonunu desteklemek üzere, öğrencilere sosyal sorumluluk ve bilinçlendirme programları gerçekleştirmek.

b) Üniversitenin akademisyenlerine mesleki gelişim ve araştırma alanları sunmak, toplumsal bilinçlendirme programları geliştirmek için platform oluşturmak.

c) Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yapmak, danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, kamu ve özel kuruluşlar ile gönüllüler ve toplum için eğitimler vermek ve strateji geliştirmek üzere faaliyette bulunmak.

ç) Afet yönetiminin zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme gibi tüm evrelerini kapsayan projelerle İstanbul’a   ve Türkiye’ye yönelik çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası akademik, toplumsal ve sosyal alanlarda değer katacak çalışmalar yürütmek. 

d) Üniversitede kullanılan tersyüz öğrenme (flipped learning) metodu ve diğer güncel teknolojik araçları ve sosyal medyayı afet bilgi paylaşımı için etkin bir şekilde kullanarak afetlere hazırlık ile ilgili yayınları toplumla paylaşmak.

e) Merkezin aktiviteleri çerçevesinde konferans sunumları, yayınlar, tanışma toplantıları ve benzeri organizasyonlar düzenlenerek bölgesel ve uluslararası kurumlarla işbirlikleri geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir kez veya gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanları için öneri geliştirmek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personel için öneri geliştirip Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içinden veya dışından Merkezin amaçları konusunda çalışmaları olan kişilerden iki yıl için oluşturulur. Danışma Kurulu en çok on kişiden oluşur. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar ve Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamak üzere çalışmalar yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Üniversite içinden Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.