21 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30103

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜS VE TIBBİ BİTKİLER ÜRETİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite botanik bahçesinde, bitkisel biyolojik çeşitlilik, süs ve tıbbi bitkiler ile ilgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yapmak, ulusal stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye’deki bitkiler ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, materyal ve personel değişimi yaparak, süs bitkilerinden yeni kültür varyeteleri ile tıbbi değeri olan bitki taksonlarının üretimini sağlayarak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dünyadaki ve Türkiye’deki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik bahçesi ile dünyadaki ve ülkedeki doğal bitkilerin, tohum, çelik, doku ve fidanlarından oluşan örneklerin saklandığı birimlerde hizmet vermek,

b) Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak,

c) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve birleştirilmiş öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak,

ç) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek ve bu konularda yapılan her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek,

d) Merkezin ilgi alanları kapsamında eğitsel faaliyetlerde bulunmak, görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman davet etmek,

e) Üniversite bünyesinde bulunan ve uluslararası indeks tarafından tescilli bitki müzesinin ulusal ve uluslararası çalışmalara uygun olarak gelişmesini sağlamak,

f) Doğada yayılan faydalı, zararlı ve ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye aktarılması konusunda faaliyet göstermek,

g) Ülkemizdeki zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

ğ) Fidan ve tohum katalogları hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri ve diğer ilgili kurumlarla bilimsel işbirliğini sağlamak,

h) Ülkemizde süs bitkisi olarak kullanım potansiyeli bulunan bitki taksonlarından yeni kültür varyeteleri, fromlar, hibritler, klonlar oluşturarak, üretimini sağlamak,

ı) Ülkemizde ve dünyada tıbbi bitki olarak kullanılan ve kullanım potansiyeli bulunan bitki taksonlarının üretimini sağlamak,

i) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve kamunun ilgili kesimlerine eğitim vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak,

j) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara, yeni botanik bahçesi kurmada destek olmak, danışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki örnekleri temininde işbirliği yapmak,

k) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençler başta olmak üzere, yöre halkının doğal yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda eğitim çalışmaları yapmak,

l) Amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak,

m) Merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, ilgili alanda aylıklı öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Yurt içinde ve dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, amaca uygun projeler ve karşılıklı işbirliği imkânlarını geliştirmek.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı durumlarda, yerine Müdür Yardımcısını, Müdür Yardımcısının da olmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Merkez Müdürü veya Müdür Yardımcısı yerine yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi, Merkez Müdürünün görev süresinin bitmesiyle sona erer. Süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Merkez Müdürüne yardım etmek,

b) Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda kendisine vekâlet etmek ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarda bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; tabii üye durumundaki Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversitenin orman fakültesi orman botaniği, bitki materyali ve yetiştiriciliği, silvikültür anabilim dalları öğretim üyeleri arasından üç, ziraat ve doğa bilimleri ile fen-edebiyat fakültesinin ilgili bölümlerinden iki olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı usulle görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayına sunulur.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir kez toplanır ve oy çokluğuyla karara varır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, uygun başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak,

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri haklara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.