21 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30103

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TASARIM VE ÖNMODELLEME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım ve Önmodelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım ve Önmodelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım ve Önmodelleme Uygulama ve Araştırma Merkezini (Tasarım Fabrikası),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini (ODTÜ),

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili bölüm ve birimlerin ortak olarak kullanacağı, hızlı prototipleme ve ürün geliştirme/değerlendirme altyapısını sağlamak,

b) Üniversitelerdeki araştırmacıların ve öğrencilerin disiplinlerarası takımlar oluşturarak, sanayi ile etkileşim ve işbirliği halinde tasarım yapmasını ve yeni ürünler-süreçler geliştirmesini sağlamak,

c) Geliştirilecek proje, özgün tasarım ve fikirlerin ürüne dönüşmesini ve ticarileşmesini destekleyecek bir uzmanlık ve teknoloji merkezi olmak,

ç) Türkiye’deki ilişkili akademik kurumlar, araştırma kurumları ve sanayi gruplarıyla eşgüdüm halinde ihtiyaç duyulan konularda birlikte çalışılması için işbirliği ağı oluşturmak, sanayinin ve KOBİ’lerin prototip ve ürün geliştirme altyapısına ulaşmalarını sağlayarak yenilik kapasitelerini artırmak ve sanayiye danışmanlık hizmeti vermek,

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim vermek, disiplinlerarası tasarım stüdyoları, çalıştaylar, seminerler, akademik kongreler düzenlemek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Disiplinlerarası tasarım takımları oluşturarak, ürün/süreç geliştirme/değerlendirme odaklı projeler yürütür.

b) Öğrenci ve araştırmacıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için gerekli eğitimleri ve etkinlikleri düzenler.

c) Teknoloji, tasarım ve inovasyon alanlarında yarışma, kongre, seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantılar düzenler.

ç) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projesi yürütür; benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa iş yapar ve Üniversite içindeki bu konularda gerçekleştirilen faaliyetleri ve programları destekler.

d) Araştırma, uygulama, tasarım ve ürün geliştirme çalışmaları sonunda sağlanan bulguların fikri mülkiyet hakları ve ticarileştirilmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunur.

e) Tasarım, inovasyon, ürün ve teknoloji geliştirme konularında danışmanlık yapar ve eğitim kursları aracılığıyla sanayide farkındalık oluşturmak için destek verir.

f)                Kapasite geliştirmek ve sürdürmek için gerekli altyapı, cihaz, yazılımları tedarik eder, geliştirir ve idame eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışma yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine bir veya en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, tasarım, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini inceleyerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri ile;

a) Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri,

b) İstekleri halinde, kurumları tarafından görevlendirilmesi uygun bulunan konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

c) İstekleri halinde, görevlendirilmesi uygun bulunan diğer üniversitelerin ve uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri,

ç) İstekleri halinde, endüstri kuruluşlarının temsilcileri,

arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen kişilerden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Danışma Kurulunda, Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üye bulunur. Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,

b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,

c) Yapılan çalışmaları değerlendirmek,

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

Alt çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekan ve/veya personel tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür seçer. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.