20 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30102

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BOTANİK BAHÇESİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Uluslararası Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Uluslararası Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma ve proje grupları: Erciyes Üniversitesi Uluslararası Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma ve proje gruplarını,

b) Merkez: Erciyes Üniversitesi Uluslararası Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kayseri ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkiler başta olmak üzere, Türkiye’deki bitki gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak,

b) İlgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye ve dünya bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek,

c) Tıbbî, endüstriyel, tarımsal, süs bitkileri ve benzeri amaçlarla kullanılan ve yetiştirilen bitki taksonlarını tematik bahçeler bünyesinde toplamak, materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak,

ç) Nesli tehlike altında olan endemik ve günümüz tarım bitkilerinin ataları olan nadir bitki türlerinin alan dışında ve alan içinde koruma faaliyetlerine destek vermek,

d) Kayseri ve çevresinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim okullarının öğrencilerine ve yöre halkına bitkileri tanıtmak, sevdirmek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amacı doğrultusunda yürütülecek faaliyetler şunlardır:

a) Ülke içi ve dışındaki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik bahçesi ile halka, yerli ve yabancı ziyaretçilere ve bilim insanlarına hizmet vermek.

b) Kayseri ve çevresindeki bitkiler başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya dar yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bitkileri ziyaretçilere tanıtmak.

c) Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

d) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek ve bu konularda yapılan her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek.

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya davet etmek.

f) Üniversite bünyesinde bulunan ve uluslararası indeks tarafından tescilli bitki müzesinin ulusal ve uluslararası çalışmalara uygun olarak gelişmesini sağlamak.

g) Doğada yayılan faydalı veya zararlı veya ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye aktarılması konusunda faaliyet göstermek.

ğ) Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği için gerekli girişimlerde bulunmak.

h) Tohum katalogları hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri veya bitki müzeleri ve ilgili kurumlarla bilimsel işbirliğini sağlamak.

ı) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve kamunun ilgili kesimlerine eğitim vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak.

i) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara; yeni botanik bahçesi ve bitki müzeleri kurmada destek olmak, danışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki örnekleri temininde işbirliği yapmak.

j) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençlerimiz başta olmak üzere, yöre halkının doğal yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda eğitim çalışmaları yapmak.

k) Amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

l) Merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer benzeri çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda yetkin öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü olmadığı zaman yerine Merkez Müdür Yardımcısı vekalet eder. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yerine aynı usullerle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç yıl süre için Merkez Müdür Yardımcısı görevlendirir. Merkez Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer. Süresi biten Merkez Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(4) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içinde ve dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, amaca uygun projeler ve karşılıklı işbirliği imkanlarını geliştirmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve yardımcısı dahil en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü tarafından önerilen Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, uygun başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri haklara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları karara bağlamak.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 10 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma ve proje grupları, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi, en az lisans mezunu olup, şube müdürü unvanına sahip tercihen ziraat (bahçe bitkileri bölümü) veya orman mühendisi ile peyzaj mimarı veya biyologlar (botanikçi) arasından en az 5 yıl tecrübeli idari personel tarafından karşılanır. Çalışma ve proje grupları, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörlüğün onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilirler.

(3) Çalışma ve proje grubu çalışanları (üyeleri), tercihen ziraat (bahçe bitkileri bölümü) veya orman mühendisi ile peyzaj mimarı veya biyologlar (botanikçi) arasından veya bu bölümlerde lisans veya lisansüstü eğitim yapan öğrencilerden karşılanır.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektörlükçe görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.