20 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30102

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2015 tarihli ve 29325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.