20 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30102

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ORTA ANADOLU RESTORASYON/KONSERVASYON

GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Orta Anadolu Restorasyon/Konservasyon Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.