19 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30101

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2014 tarihli ve 28915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Lisansüstü derslerin başarı notları; 100 tam puan üzerinden hesaplanır. 100’lük sistemdeki başarı notlarının 4’lük sistemdeki karşılıkları aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

 

 

4’lük Sistemdeki

100’lük Sistem

Başarı Notu

Katsayı Karşılığı

95-100

AA

4,00

90-94

BA

3,50

85-89

BB

3,00

75-84

CB

2,50

65-74

CC

2,00

00-64

FF

0,00

--

GR

0,00

--

DZ

0,00

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/2/2014

28915

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/11/2015

29536

2-

9/5/2017

30061