19 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30101

YÖNETMELİK

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde bilimsel eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı uygulanan programı,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

d) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını yürütmek üzere, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişiden oluşan komiteyi,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavını,

g) Enstitü: Gaziosmanpaşa Üniversitesinin lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitülerini,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için belirlenen anabilim/anasanat dallarını,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

j) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı yansıtan dokümanı,

k) Tez izleme komitesi: Biri öğrencinin danışmanı, biri ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve biri de aynı enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından gerek duyulması halinde başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/bilim ya da anasanat/sanat dalları öğretim üyelerinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

l) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

m) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, ilgili yüksek lisans programının başvuru koşullarını yerine getirmiş olmak şartıyla öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişler ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite bünyesinde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, ulusal kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Üniversitede yürütülecek yüksek lisans programlarının adları, öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diploma yurt dışından alınmış ise YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları,

c) YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları,

gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diploma yurt dışından alınmış ise YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekir.

(4) Anabilim/Anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarında YÖK tarafından belirlenen asgari başvuru  koşulları dikkate alınarak değişiklik yapılabilir.

(5) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü LES puanı, mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı ve bilim sınavından (yazılı ve/veya mülakat) hangilerinin hangi oranda uygulanacağı ve kabul değerlendirme usulü enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma ve yayın etiği zorunlu dersi dâhil en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanın ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(5) Lisans dersleri yüksek lisans ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, azami süre altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde gerekli başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler için anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üç yarıyılda bu süreç tamamlanabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Öğrenci danışmanıyla birlikte belirleyeceği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman değişikliği ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir. Gerektiğinde enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu öğrenciden alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite  dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 11 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senatonun belirlediği esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler Senato tarafından belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktoralı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK  tarafından onaylanmış adı bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile  yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 17 – (1) Üniversitede yürütülecek doktora programlarının adları, öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Doktora programına (tıp bilimleri hariç) başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların tezli yüksek lisans diplomasına, 100 üzerinden en az 70 veya muadili bir mezuniyet not ortalamasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans diplomasına, lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 85 veya muadili mezuniyet not ortalamasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları,

gerekir.

(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı ile bilim sınavı (yazılı ve/veya mülakat) puanının hangi oranlarda uygulanacağı ve kabul değerlendirme usulü enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla ek şartlar da belirlenebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(6) Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen TUS’tan alınmış temel/klinik tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla belirlenen ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Klinik tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,3; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,7 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir. Temel/Klinik tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. İlgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yalnız temel/klinik tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(7) Diş hekimliği doktora programlarına başvurabilmek için diş hekimliği fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen DUS puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla belirlenen ALES puanına sahip olmaları; dişhekimliği fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (tıp, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. DUS puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. İlgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yalnız DUS veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Süre

MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senato tarafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.  Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde düzenlenir. Yazılı sınavlarda öğrenciye doktora yapacağı bilim dalıyla ilgili sorular sorulur. Yazılı sınavda başarılı olmak için öğrencinin 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin sözlü sınavındaki başarı durumunu da değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, ders yükünü tamamlamış olsa bile yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili yüksek lisans programına ders ve diğer yükümlülüklerle ilgili intibakı, anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, öğrencinin tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal kontrol programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez ilgili enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin nüshalarını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşüyle tezin nüshalarını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK  tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK   Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 26 – (1) Üniversitede yürütülecek sanatta yeterlik programlarının adları, öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diplomalar yurt dışından alınmış ise YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, yüzlük sistemde en az 85 veya muadili mezuniyet not ortalaması, tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuracak olanların ise yüzlük sistemde en az 75 veya muadili tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları,

c) Lisans diplomasıyla başvuracak adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 80 puan, tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuracak adayların ise ALES’in sözel kısmından en az 55 puan almış olmaları,

gerekir.

(3) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan öğrencilerin kabulünde, ALES puanı aranmaz.

(4) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(6) Anabilim dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarında, asgari koşulların altına inmemek şartıyla değişiklik yapılabilir.

(7) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde değerlendirme esasları şunlardır:

a) Başvuran adaylardan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.

b) Adayların ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notunun veya lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans diploma notunun %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Ancak güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan öğrencilerin kabulünde lisans diploma notunun %50’si ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %50’sinin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.

c) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanının %50’si, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

ç) ALES puanı aranmaması durumunda, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun %25’i, yabancı dil puanının %25’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %50’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

d) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

Süre

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senato tarafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin  Üniversite  ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışmanı ve danışman ile öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal kontrol programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi veya sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin ilgili enstitüyle ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Doktorada öğrenci, bilimsel hazırlığı tamamlamadan doktora programından ders alamaz. Ancak yüksek lisans programlarında, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, dönemlik kredisi uygunsa bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Lisans programlarından alınacak dersler için bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, lisansüstü programlardan alınacak dersler içinse bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programlarına ilişkin diğer hususlar senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim değildir. ALES ve yabancı dil şartları hariç lisansüstü programlara başvuru şartlarını taşıyanlar özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisans öğrencisi olanların özel öğrenci olarak ders alabilmesi için son sınıfta olması, alttan dersinin bulunmaması gerekir.

(3) Not ortalaması esas alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenen kontenjan ölçüsünde özel öğrenci kabulü yapılır. Not ortalamasında eşitlik olması durumunda, sırasıyla, varsa ALES puanı ve yabancı dil puanı dikkate alınarak bir sıralama yapılır ve alınacak özel öğrenciler belirlenir. Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her dönem en çok dokuz kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılmış derslere kaydolabilirler.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün kurallarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

(5) Özel öğrencinin, iki yılı geçirmemek kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir lisansüstü programa kabul edilmesi hâlinde, özel öğrenci olarak almış olduğu ve kabul edildiği programla ilgili dersleri, yazılı başvurusu üzerine ve katıldığı programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşuluyla enstitü yönetim kurulunun onayıyla kazandığı programında yer alan dersler yerine sayılabilir.

(6) Özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili döneme ait katkı payını ödedikten sonra ders seçim işlemlerini yapabilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını enstitüye bildirir. Kontenjanlar, enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve başvuru takvimi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuru koşulları şunlardır:

a) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı bir lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş için başvurabilir.

b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, başvurduğu programın asgari giriş koşullarını sağlaması, programa en son dönemde son sırada kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin başarı puanına eşit ya da daha yüksek bir puana sahip olması gerekir.

c) Genel not ortalamasının 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 75 puan ve doktora/sanatta yeterlik için en az 85 puan veya muadili olması gerekir.

ç) Tezli lisansüstü programlara yatay geçişlerde tez dönemine başlamamış olmak gerekir.

(4) Adaylar, yatay geçişle ilgili müracaatlarını, yatay geçiş başvuru takviminde belirtilen tarih aralığında yaparlar.

(5) Enstitü, kabul edilecek adayları, yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik başarı notlarını, aldıkları lisansüstü ders sayılarını ve kredilerini değerlendirerek sıralar.

(6) Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile karara bağlanır.

(7) Ders intibaklarına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 34 – (1) Hazırlık programları ve uygulamaları dâhil yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik giriş sınavlarını kazanan adayların listesi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Programlara girmeye hak kazanan adayların kayıtları, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen günlerde, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Sınavı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca belirtilen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler. Kesin kayıt hakkını kazanmış adayların kayıtlarının yapılabilmesi için özel öğrenci olanlar hariç adayın başka bir üniversitede/yüksek teknoloji enstitüsünde açılmış lisansüstü programlarda kayıtlı olmaması gerekir. Aykırı bir durumun ortaya çıkması hâlinde, ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Öğrenciler her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, enstitü kurulunca açılan dersler arasından danışmanı ile birlikte seçim yaparlar. Katkı payı yükümlülüğü olanlar, ilgili döneme ait katkı payını ödedikten sonra ders seçim işlemlerini yaparlar. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 35 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

 (2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak belirlenen AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda, zorunlu dersler öğrencinin alması gereken toplam kredi miktarının yarısını aşamaz. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

(5) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

(6) Ders sorumlularının doktora programı için en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması, yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(7) Yatay geçişler hariç öğrencinin enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son iki yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından alıp başardığı dersler, danışmanın görüşü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programa aktarılabilir. Ancak aktarılacak derslerin toplamı, katıldığı programdaki kredi toplamının yarısını geçemez.

(8) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(9) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(10) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(11) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenir.

(12) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az %70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır.

(13) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda yeniden kayıt yaptırır. Öğrenci, seçmeli dersten başarısız olursa danışmanın görüşü doğrultusunda başarısız olunan dersin yerine başka bir ders alabilir. Öğrenci, bir yarıyıl ders kaydı yaptıktan sonra almadığı ya da alıp da başarısız olduğu seçmeli dersleri yerine danışmanının onayı ile farklı dönemlerden seçmeli dersler alarak zorunlu toplam seçmeli ders kredisini tamamlayabilir.

(14) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, bir yarıyıl içerisinde en fazla on beş kredilik ders alınabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl içerisinde en fazla yirmi bir kredilik ders alınabilir.

(15) Sınav sonuçları, ders sorumlusu tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde Üniversite bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Sınav kâğıt ve evrakları, sonuçların sisteme girme işlemlerinin bitimini takip eden on beş gün içerisinde ilgili birimin öğrenci işlerine tutanak karşılığı teslim edilir.

(16) Öğrencinin sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazda bulunması halinde, söz konusu itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak ilgili enstitünün öğrenci işleri birimine yapılır. Enstitü müdürü, öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, sınav kâğıtlarını inceleyerek herhangi bir maddi hata bulunup bulunmadığını araştırır ve kesin kararını verir. Verilen karar, on beş gün içinde öğrenciye bildirilir. Maddi hata dışındaki itirazlara ilişkin hususlar ise Senato tarafından belirlenir.

(17) Bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamaları toplamının toplam kredi sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edildiği tarihten itibaren almış ve/veya intibakının yapılmış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(18) Danışman, tez konusunun enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak, yasal süresi dâhilinde kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Diğer hükümler

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak YÖK kararı ile de belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite, öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Lisansüstü programlara başvuruda, YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınır.

(5) Enstitüler, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 10/5/2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 36 ncı maddenin altıncı fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.