17 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30099

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DİSİPLİN

 AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurları kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri, ekte yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

(2) Kadrosu fiilen görev yapılan birimde bulunmayan personelin disiplin amirleri, fiilen görev yapılan birimin sıralı disiplin amirleridir.

(3) Kurum Başkanı, Kurum merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün memurların disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 6/8/2008 tarihli ve 26959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen kurumların kadrolarında olup Sosyal Güvenlik Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında sayılmayan İl Müdür Yardımcısı, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarında bulunan personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptıkları birimlerin sıralı disiplin amirleridir.

(2) Ek-2 sayılı cetvelde “diğer personel” olarak belirtilen personelin, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen kurumların kadrolarında olup Sosyal Güvenlik Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında sayılmayan unvanlarda bulunan İl Müdür Yardımcısı, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışmaları halinde, disiplin amirleri bu sayılan amirlerdir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız