16 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30098

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, bitkisel atık yağların etkin olarak geri kazanımının sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, motorin türlerine yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağdan elde edilen biodizelin harmanlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Biodizel üreticisi: Kurumdan işleme (biodizel) lisansı almış tüzel kişileri,

b) Bitkisel atık yağ: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan atık tanımına uygun bitkisel yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağları,

c) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

Harmanlama yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.

Teknik düzenlemeler

MADDE 6 – (1) Harmanlama yükümlüğü kapsamında eklenecek biodizelin teknik düzenlemelere uygun olması zorunludur.

Uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde geçen harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın % 0,01’e yuvarlatılarak değerlendirilir.

(2) Takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri için harmanlama yükümlülüğü aranmaz.

(3) Motorine biodizel harmanlama işlemi tankta ve/veya satış esnasında gerçekleştirilebilir.

(4) İhrakiye amacıyla ikmal edilen motorin, biodizel harmanlama yükümlülüğü dışındadır.

Harmanlanma oranının yeniden belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Piyasada biodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biodizel fiyat oluşumunda rekabeti ve piyasayı bozucu durumların Kurum tarafından tespiti halinde, Kurul bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan harmanlama oranını yeniden belirleyebilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.