16 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30098

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında Üniversiteye yurt dışından gelen öğrenci ve akademisyenlere örgün ve/veya uzaktan eğitim yoluyla Türkçe ve/veya diğer yabancı dilleri öğretmek.

b) Üniversite öğrencilerine, personeline, Üniversite dışından isteklilere ve yabancı uyruklulara örgün ve/veya uzaktan eğitim yoluyla Türkçe ve/veya diğer yabancı dilleri öğretmek.

c) Bu konularda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek.

ç) Türkçe ve/veya diğer dillerin öğretimine yönelik kursların sonunda, kursiyerlere sertifika vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.

b) Yabancı dillerin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak özel ve genel amaçlı dil kursları düzenlemek.

ç) Türkçenin ve diğer dillerin öğretim yöntemleri ve programları üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.

d) Türkçenin ve diğer dillerin öğretimi ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim amacıyla kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

e) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

f) Çalışma faaliyetleri kapsamına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacılarla Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırma ve araştırmacıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

g) Yabancı uyruklular için Türkçe seviye belirleme sınavları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanlarından bir kişiyi üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yapar. Herhangi bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmayan Müdüre Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Merkez, Merkeze bağlı birimlerin personelinin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından belirlenen gündemi görüşür. Müdürün uygun görmesi halinde diğer üyeler de gündem önerisinde bulunabilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirerek, Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek ve görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen yedi üyeden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı en az dört olması gerekir. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.