15 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30097

TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            : 14/06/2017

Karar No     : 2017/ÖİB-K-65

Konu            : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62161 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.467,00 m2 yüzölçümlü arsanın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca,

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62161 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.467,00 m2 yüzölçümlü arsanın Özelleştirme ihalesinde 579.000 (beşyüzyetmişdokuzbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Nazım BÜYÜKORHAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nazım BÜYÜKORHAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline, şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            : 14/06/2017

Karar No     : 2017/ÖİB-K-66

Konu            : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Karacakaya Mahallesi, 62198 ada, 5 nolu parselde kayıtlı 2.675,00, m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın; 841.000.- (Sekizyüzkırkbirbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Bilkar İskele Metal İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bilkar İskele Metal İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            : 14/06/2017

Karar No     : 2017/ÖİB-K-67

Konu            : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 5 nolu parselde kayıtlı 1.053,00, m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın; 611.215.- (Altıyüzonbirbinikiyüzonbeş) TL bedelle en yüksek teklifi veren Mazlum GENǒe İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mazlum GENǒin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            : 14/06/2017

Karar No     : 2017/ÖİB-K-68

Konu            : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 9 nolu parselde kayıtlı 4.053,00, m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın; 895.000.- (Sekizyüzdoksanbeşbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Bilkar İskele Metal İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bilkar İskele Metal İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.