15 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30097

TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-54

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli, 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar-İmar Mahallesi, 112864 ada, 1 no.lu parseldeki 1.607,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulamak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde; 237.100,00 (İkiyüzotuzyedibinyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Berkan ATEŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Berkan ATEŞ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-55

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli, 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar Mahallesi, 113168 ada, 3 no.lu parseldeki 500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulamak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde; 141.000,00 (Yüzkırkbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Nurten ÖNALDI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nurten ÖNALDI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 132.750,00 (Yüzotuzikibinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Gökhan ÇAVDAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gökhan ÇAVDAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 132.000,00 (Yüzotuzikibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Şükrü YILMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şükrü YILMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-56

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118167 ada, 2 parseldeki 548,78 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 38.000 (Otuzsekizbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Hava GÖKÇE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hava GÖKÇE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 37.500 (Otuzyedibinbeşyüz) TL bedelle ikinci teklifi veren Tufan GÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tufan GÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-57

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118152 ada, 4 parseldeki 676,70 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 23.406 (Yirmiüçbindörtyüzaltı) TL bedelle en yüksek teklifi veren Tufan GÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tufan GÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-58

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118152 ada, 3 parseldeki 700,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 45.500 (Kırkbeşbinbeşyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren Hava GÖKÇE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hava GÖKÇE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 45.000 (Kırkbeşbin) TL bedelle ikinci teklifi veren Tufan GÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tufan GÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-59

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118152 ada, 2 parseldeki 700,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 24.700 (Yirmidörtbinyediyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren Tufan GÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tufan GÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-60

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118128 ada, 3 parseldeki 375,06 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 12.500 (Onikibinbeşyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren Tufan GÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tufan GÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-61

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118167 ada, 5 parseldeki 570,07 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 30.500 (Otuzbinbeşyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren Tufan GÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tufan GÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 29.500 (Yirmidokuzbinbeşyüz) TL bedelle ikinci teklifi veren Hava GÖKÇE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hava GÖKÇE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-62

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118264 ada, 4 parseldeki 1.564,40 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 106.000 (Yüzaltıbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Hakan GÜMÜŞTEPE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hakan GÜMÜŞTEPE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 105.000 (Yüzbeşbin) TL bedelle ikinci teklifi veren Tufan GÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tufan GÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-63

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oğulbey-İmar Mahallesi, 112886 ada, 1 parseldeki 5.356,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 1.904.000 (Birmilyondokuzyüz dörtbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Zaimler Elektrik Üretim A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zaimler Elektrik Üretim A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   13/06/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-64

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oğulbey-İmar Mahallesi, 115340 ada, 1 parseldeki 500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 92.000 (Doksanikibin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Hasan TÜRE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan TÜRE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 87.500 (Seksenyedibinbeşyüz) TL bedelle ikinci teklifi veren Tufan GÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tufan GÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 87.000 (Seksenyedibin) TL bedelle üçüncü teklifi veren Hava GÖKÇE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hava GÖKÇE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.