15 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30097

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grubu: Merkez içerisinde kurulan çalışma grubunu,

b) Çocuk üniversitesi: Üniversite çatısı altında alanında uzman akademisyenler eşliğinde çocukların ve gençlerin becerilerinin gelişimini yaşam boyu, sürdürülebilir ve çağdaş eğitim anlayışıyla sağlamak amacında faaliyetlerde bulunan; bu yolda toplumsal katılımı ve farkındalığı arttırmak ve çocukların ve gençlerin daha iyi eğitim olanaklarına kavuşabilmeleri için yetişkinlere, anne-babalara ve eğitimcilere de ihtiyaç duydukları alanlarda destek hizmetleri veren yapıyı,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (DEÇEM): Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

f) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a)                Türkiye’de 5-17 yaş grubunda yer alan çocukların ve gençlerin bilim, sanat, tasarım, dil, spor ve kültür alanlarındaki eğitimlerini destekleyici faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

b) Okul faaliyetleri dışında, farklı akademik ortam deneyimi kazandırarak, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak, bu yetenekleri desteklemek ve bu sayede meslek seçimleri konusunda yol göstermek,

c) Çocukların uluslararası düzeyde dünya vatandaşı olmalarını sağlayacak; açık fikirli olma, bilimsel akıl yürütme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, doğru ve etkili iletişim kurabilme gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak her türlü faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

ç) Çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin üniversite ortamında uzmanlar ve akademisyenler ile paylaşımda bulunmalarını ve yeni eğitim modellerini tanımalarını ve deneyimlemelerini sağlamak,

d) Üniversite-toplum arasındaki bağı güçlendirmek, bilimsel etkinliklere çocuk-aile-öğretmen başta olmak üzere tüm toplumun katılımını sağlayarak bireylerin bilime yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine katkıda bulunmak,

e) Üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesini, aile, okul ve yaşam alanlarında onların gereksinimlerinin farkına varılmasını sağlamak, onların yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde yönlendirilmelerine destek olmak,

f) Sosyo-ekonomik durumu yeterli olmayan ve eğitim olanaklarına kolay ve devamlı şekilde ulaşamayan, özel ilgi gerektiren gruplardaki öğrencilerin bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif açıdan desteklenmelerini ve güçlendirilmelerini sağlayıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

g) Çocuklara yönelik faaliyetlerde resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ve özellikle ulusal ve uluslararası çocuk üniversiteleri ile işbirliği kurmak ve ortak çalışmalar yapmak,

ğ) Çocuk eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların standardizasyonuna yönelik kriterler belirlemek ve standartlar oluşturarak bu kurumların akreditasyonunu yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuk üniversitelerinin faaliyet alanlarına yönelik araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını raporlaştırmak ve ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yayınlamak, sunmak ve ilgili kesimlerle paylaşmak,

b) Çocuk üniversitelerinin faaliyet alanlarına yönelik bilimsel projeler hazırlamak, yürütmek, hazırlanması ve uygulanmasında danışmanlık yapmak,

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda somut, dijital ve çevrimiçi öğrenme-öğretme materyalleri geliştirmek ve uygulamalar yapmak,

ç) Çocuk üniversitelerinin ilgi ve çalışma alanlarına giren konularda eğitmenlere hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, seminer, kurs, sertifika, kamp programı, atölye çalışması, gezi, yarışma, yaz/kış okulu, laboratuvar çalışması ve diğer etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenmesinde danışmanlık hizmeti vermek,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, çalıştay, konferans, kongre, sempozyum, panel ve buna benzer bilimsel toplantıları düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

e) Merkezin faaliyet alanları kapsamında 5-17 yaş aralığındaki çocukların eğitimine yönelik üniversitenin diğer birimlerince gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlere yönelik ön incelemeler yapmak, görüş ve öneriler sunmak,

f) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanları içerisinde yer alan ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm faaliyetlerde Merkezi temsil etmek veya temsil edecek kişi ya da kişileri görevlendirmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu gerekli durumlarda toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu Kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

ç) Toplantılarda alınan kararların ve yapılacak faaliyetlerin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

d) Merkez ile Üniversite içindeki tüm birimler ve Üniversite dışında ortak çalışmalar yapılacak diğer kurumlar arasındaki işbirliğini sağlamak,

e) Merkezin gerçekleştireceği akademik faaliyetlerde görev alacak, gönüllü, yarı ya da tam zamanlı uzmanları ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile Rektör onayına sunmak,

f) Merkezin ödenek ihtiyacını ve gereksinim duyduğu akademik, idari, sanatçı ve teknik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresi ile aynıdır.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve çalışma alanları kapsamında Müdür tarafından verilen idari görevleri yapmak,

b) Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek,

c) Çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek ve denetlemek, bu konuda Müdüre yazılı rapor vermek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, en az yılda üç kez ve/veya gerekli olan durumlarda üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek için kararlar almak,

b) Müdür tarafından önerilen faaliyet raporları ve çalışma programlarını karara bağlamak,

c) Müdür tarafından önerilen Danışma Kurulu ve çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

ç) Merkezin gerçekleştireceği akademik faaliyetlerde görev alacak, gönüllü, yarı ya da tam zamanlı uzmanları ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek üzere karara bağlamak,

d) Merkezin ödenek ihtiyacını ve gereksinim duyduğu akademik, idari, sanatçı ve teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak,

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla gerekli görülmesi durumunda oluşturulacak olan Kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Müdürce önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında salt çoğunluk aranmaz ancak kararlar kapalı oylama yoluyla ve katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Danışma Kurulu tarafından alınan kararlar, sunulan görüş ve öneriler rapor haline getirilerek, toplantıyı takip eden on iş günü içinde Yönetim Kuruluna sunulur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli görüş ve önerilerde bulunmak,

c) Merkezin genel politikasını ve temel stratejilerini oluşturmasında yardımcı olmak.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini arttırmak amacıyla sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkanları ve üyeleri Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir. Bir çalışma grubu en fazla beş üyeden oluşur. Sürekli çalışma grubu üyeleri bir yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği bir yıldan daha az süreler için görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda çalışma gruplarında görev alabilirler.

(2) Çalışma grupları Merkezin faaliyet alanlarında grup başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan görevleri yerine getirir ve talep edildiği durumlarda Müdüre yazılı faaliyet raporu verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.