14 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30096

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Patent ve Marka Kurumu personelinin disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Patent ve Marka Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirleri ve Uygulanacak Mevzuat

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Türk Patent ve Marka Kurumunda çalışan personel ile bu personelin disiplin amirleri Ek-1 numaralı listede gösterilmiştir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 – (1) 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız