14 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30096

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "general veya amiralliğe yükselecek albaylar ile general ve amirallerin rütbe terfileri ile ilgili olarak Yüksek Askerî Şûranın çalışma ve karar alma usulünü, değerlendirme notu verme esaslarını;" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayları, sicil üstlerini, sicil değerlendirme ve denetleme kurulu üyelerini kapsar."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p), (ş) ve (t) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (o) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan "Genelkurmay Personel Başkanlığında" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryasında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığı," ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryası ile" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryasınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığı," ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryası ile" şeklinde, aynı fıkranın (l) bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığı" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Personel Başkanlığına" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryasına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Personel Başkanlığında" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryasında" şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Personel Başkanlığının ilgili şube müdürleri" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryası" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığı" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryası" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan "Genelkurmay veya Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarının" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 86 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.