13 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30095

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grubu: Merkez içinde kurulan çalışma grubunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,

ç) Merkez (ÇOMÜ-TURAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Çanakkale turizminin sağlıklı gelişimi ve ekonomi içerisinde oynadığı itici güç rolünün sürmesi için bilimsel araştırmalar yapmak, turizme veri oluşturan kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, turizme taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında eş güdümü sağlamak, turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak, Üniversite içinde ve dışında turizmin gelişimi ile ilgili her türlü araştırma ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek, Türkiye’nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtımı için yapılacak çalışmalar içinde amaca uygun konularda yardımcı olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çanakkale bölgesi düzeyinde ve ulusal/uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak, projeler yürütmek ve projeleri teşvik etmek,

b) Çanakkale bölgesi düzeyinde ve ulusal/uluslararası düzeyde resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla turizm amaçlı iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

c) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak,

ç) Alanla ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkarmak,

d) Turizm sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek ve düzenlemek,

e) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun düşen konularda çalışan lisansüstü öğrencilerine yardımcı olmak,

f) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermek,

g) Merkezin amacına uygun benzer diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Her yılın Şubat ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak,

ç) Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin, çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Merkez birimleri ve çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu Kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu Kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) İhtiyaç duyulan alanlarda ilgili Merkezde görev yapacak bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

i) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir.

(2) Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını değerlendirerek karara bağlamak,

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili Merkezde görev yapacak bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

g) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak,

ğ) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni görüşleri çalışmalara kazandırmak ve Merkezin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında Müdürle birlikte en fazla on üyeden oluşan Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen Üniversite içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından konu ile ilgili uzman kişiler ve turizm sektörü temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde, seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da çalışma grupları oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.