12 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30094

YÖNETMELİK

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi  dışındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS:  Avrupa Kredi Transfer Biriktirme  Sistemini, 

b) Dekan: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,

c) Fakülte Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki fakülte kurullarını,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

ğ) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kurullarını,

h) Yüksekokul Müdürü: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul ve meslek yüksekokulları müdürlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Yılı, Programlar ve Dersler

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az 14 haftalık ders ve bunu takip eden yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 28 haftalık ders ve bunu takip eden yılsonu sınavları süresinden oluşur.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenen ve Rektörlük tarafından ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.

(3) Gerektiğinde yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders programları

MADDE 6 – (1) Bir ön lisans veya lisans programının dersleri, bu derslerin içerikleri, kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm/program başkanlığınca hazırlanır ve ilgili akademik kurul kararıyla Senatoya sunulur. Programlara ilişkin düzenlemeler Senato kararıyla kesinleşir.

(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir programda alınması gereken zorunlu dersler, seçmeli ders yükümlülükleri ve alınabilecek seçmeli dersler programlarda belirtilir.

(3) Öğrenciler, programlarında belirtilen derslerin dışında, alması gereken AKTS’yi tamamladıktan sonra ilgileri doğrultusunda dersler de alabilirler. Bu dersler öğrencinin not belgelerinde aldığı başarı notuyla birlikte gösterilir, bu derslerden alınan başarı notları not ortalamalarına katılmaz ve mezuniyet koşulları açısından değerlendirmeye alınmaz.

(4) Bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılmış olması gereken derse ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ön koşullu dersi veren bölüm tarafından belirlenir ve ilgili bölümün bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

(5) Bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılı ya da başarısız olunan veya bu ders ile birlikte alınması gereken derse ortak koşul dersi denir. Ortak koşullu dersler ve ortak koşulları, ortak koşullu dersi veren bölüm tarafından belirlenir ve ilgili bölümün bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

(6) Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tutulan derslere ait değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(7) Senatonun uygun görmesi halinde bazı dersler kısmen ya da tümüyle uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Derslerin kredi değeri ve ders yükü

MADDE 7 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30 AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi/saat, bir saat uygulama veya laboratuvar da 0,5 kredi/saattir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili akademik kurullarınca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl ders yüküne dâhil edilmez. Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz.

(3) Her akademik yıla ait ön lisans ve lisans öğretim programları bir önceki akademik yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senatoca karara bağlanır.

(4) Bir akademik birime ait bir öğrencinin her yarıyılda/yılda alabileceği en fazla ders kredi/saat yükü Senato tarafından belirlenen en yüksek kredi/saat yüküdür.

(5) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü, haftalık ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci akademik yıl dersleri hariç, öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarıyıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

(6) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen, not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen, çift anadal veya yandal programlarını izleyen öğrenciler, yarıyıl ders yüklerini, genel not ortalamalarının en az 2,50 olması koşulu ve danışmanın onayıyla 1 ders, genel not ortalaması 3,00'dan fazla olması koşulu ve danışmanının uygun görmesiyle 2 ders, genel not ortalaması 3,50'den fazla olmak koşuluyla ve danışmanının uygun görmesiyle en fazla 3 ders artırabilirler.  

(7) Son sınıf öğrencilerine, ders kayıtları süresi içinde kayıtlı bulundukları fakülteye yazılı olarak başvurmaları halinde fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla her yarıyıl ve yaz okulu için birer ek ders hakkı verilebilir.  Her ne şekilde olursa olsun bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ek ders sayısı 3 dersi geçemez.

(8) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.

Çift anadal programları

MADDE 8 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, başka bir bölümün lisans programını aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa çift anadal programı denir. Çift anadal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yandal programları

MADDE 9 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere kendi programına ek olarak bir yandal programını izleme izni verilebilir. Yandal programı ayrı bir program değildir. Yandal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Notlar,  Değerlendirme ve Başarı Durumları

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumlarına ilişkin hususlar, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu kurulu veya ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve izlenir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarının yanı sıra yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlığı, dekanlık veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanlığı veya dekanlık, meslek yüksekokulu müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(2) Bir dersten yarıyıl/yılsonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Hangi derslerden bütünleme sınavı yapılacağına, hangi dersler için yaz okulu açılacağına ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez.

(3) Programı yürüten akademik birim yönetimi tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle, bir ara sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.  

(4) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölümce belirlenerek Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(5) Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvar çalışmaları ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler ders ve uygulama ve/veya laboratuvar çalışmalarına ayrı ayrı uygulanır.

(6) Yarıyıl sonu ders notu öğretim elemanlarınca öğrenci bilgi sistemine girildiği anda kesinleşir.

Notlar

MADDE 12 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak takdir edilir:

      Yarıyıl Ders Notu                   Katsayı

                 AA                                 4,00

                 BA                                 3,50

                 BB                                 3,00

                 CB                                 2,50

                 CC                                 2,00

                 DC                                 1,50

                 DD                                 1,00

                   F                                   0,00

(2) Notların ve not ortalamalarının 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.

(3) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Eksik (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci (I) notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (F) notuna dönüşür. Ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süre uzatılabilir.

b) Yeterli (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) Yetersiz (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

ç) (EX) notu öğrencinin ilgili yönetim kurulunca muaf tutulduğu dersler için verilir. Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de ilgili derslerden (EX) notu verilebilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

d) Çekilmiş (W) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) Bir öğrenci, programının ilk iki yarıyılındaki derslerden, daha önce geçer not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı dersler hariç çekilemez.

2) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.

3) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve dersin öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

4) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve ziyaretçi öğrenciler dersten çekilme işlemini değişim programları koordinatörünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

e) Program dışı (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir.

f) (P) (Gelişmekte) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

g) (NA) (Devamsızlıktan Başarısız) notu, aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür. Öğretim elemanı tarafından (NA) notunun verilebileceği haller şunlardır:

1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,

2) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

(4) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı, AKTS çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(5) Yarıyıl sonu ders notları öğrenci işleri direktörlüğü tarafından açıklanır.

(6) Daha önce başka bir yükseköğrenim kurumuna devam eden ve Üniversiteye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan giriş sınavı sonucunda kaydolan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kaydolan öğrencilerin, daha önceki programlarında aldıkları derslerin denkliği ve intibakı ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu derslerden alınan harf notları öğrencinin not ortalaması hesabına katılır.

Notlarda maddi hata

MADDE 13 – (1) Sınav notlarına itirazı olan öğrenci, notlar ilan edildikten sonra üç iş günü içerisinde ilgili akademik birime yazılı olarak itiraz eder. Öğrencinin itirazı, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Sınavlardan sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların başvuru süresi bittikten sonra en geç yedi iş günü içerisinde neticelendirilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam AKTS tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan (F)’ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Başarılı öğrenciler

MADDE 15 – (1) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.

Başarısız öğrenciler

MADDE 16 – (1) Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar.

Derse kayıt

MADDE 17 – (1) Bir öğrencinin akademik yarıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt olduğu akademik yıl birinci akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenciler için ise kazandığı akademik programa geçtiği akademik yıl birinci akademik yıldır.

(2)  Lisans programlarına birinci yıl güz yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler, güz yarıyılında sadece öğretim programlarında planlanan güz yarıyılı derslerine kaydolurlar. Bahar yarıyılında ise öğretim programlarında planlanan bahar yarıyılı derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar; programındaki bahar yarıyılındaki derslerini aldıktan sonra kredi limitini aşmamak ve ders çakışması olmamak koşulu ile ilk güz yarıyılında başarısız olduğu kendi programı için açılan derslere de kaydolabilirler. Öğretime güz döneminde başlayan bu öğrenciler ilk yıl üst yarıyıllardan ders kaydı yaptıramazlar. Ön lisans öğrencileri ise bahar yarıyılında, madde de belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, ilave ders alabilirler.

(3) Programlarına, birinci yıl bahar yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler kaydolduktan sonra takip eden ilk üç yarıyıl içinde öğretim programlarında planlanan ilk iki yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrenciler, öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu öğrenciler ilk yıl bahar yarıyılı program dönem kredi limitini aşmamak koşuluyla bahar yarıyılında kendi programları için açılan, ders kayıt kurallarına uymak koşuluyla üçüncü ve dördüncü yarıyıl genel seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslere kaydolabilir.

b) İkinci yıl güz döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl güz dönemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak zorundadır.

c) İkinci yıl bahar döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl bahar dönemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak zorundadır.

(4) Ancak ikinci veya üst yarıyıllara yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler normal kredi limitini aşmamak ve ders kayıt koşullarını sağlamak üzere üst yarıyıl derslerine kayıt yaptırabilirler.

(5) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için o dönem açılan, başarısız oldukları ve hiç almadıkları, en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 18 – (1) Bir dersten (F) veya (W) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alır.

(2) Tekrarlanacak dersin seçmeli bir ders olması durumunda, söz konusu dersin yerine aynı seçmeli ders kümesinden başka bir ders alınabilir; bu durumda önceden alınan ders, not çizelgesinde yer almaz ve genel not ortalamasına dahil edilmez.

Son yarıyılda başarısız öğrenciler

MADDE 19 – (1) İlgili programa ait derslerin tamamını almış, bir ders dışındakileri başarıyla tamamlamış mezun durumda öğrenciler veya mezuniyet için tüm dersleri alarak son yarıyılda aldığı derslerden en fazla iki dersi başarısız kalmış öğrenciler ek sınav hakkından yararlanırlar.

(2) Son yarıyılda (F) veya (U) notu almadıkları halde, genel not ortalamaları 2,00’ın altında olan öğrencilere, bu yarıyılda (DD) veya (DC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek sınav hakkı verilebilir. Söz konusu ek sınavdan (F) notu alan öğrencinin dersin açıldığı ilk yarıyılda bu dersi tekrar etmesi gerekir.

(3) Öğrencilerin ek sınav hakkından yararlanabilmeleri için başarısız oldukları dersten devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmaları gerekir.

(4) Ders başarı notu yarıyıla yayılan proje ve uygulamalarla değerlendirilen dersler için ek sınav hakkı verilmez.

(5) Ek ders sınavı ücretleri Üniversite tarafından belirlenir.

(6) Ek sınav hakkı için başvurular, ilgili fakülte veya meslek yüksekokulu tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonucu uygun görülen öğrenciler için ek sınav açılır.

(7) Bağlı bulunduğu programın azami öğrenim sürelerini aşan öğrenciler için 20 nci madde esasları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Süresi ve Diploma Şartları

Öğrenim süresi

MADDE 20 – (1) Üniversitede iki yıllık ön lisans öğreniminin normal süresi dört yarıyıl, dört yıllık lisans öğreniminin normal süresi sekiz yarıyıl, beş yıllık lisans öğreniminin normal süresi ise on yarıyıldır. 21 inci maddedeki koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler. Haklı ve geçerli bir nedeni olmayan öğrenciler normal eğitim öğretim süresi iki yıl olan programları dört yılda, dört yıl olan programları yedi yılda, beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksekokul ve lisans diplomasının verilme şartları

MADDE 21 – (1) Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2,00’ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3,00’dan 3,49’a kadar olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir.

Ön lisans diploması verilme şartları

MADDE 22 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. Ön lisans diploması için gerekli derslerin her birinden en az (DD) notu alınmış olması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 30/5/2011 tarihli ve 27949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı bulunan öğrencilere uygulanmaz. 

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.