12 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30094

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AÇÜ-UZEM): Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil tüm eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek,

b) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri uygulamaları yürütmek,

c) Üniversitede verilmekte olan örgün dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

ç) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız tüm ilgililere ulaştırmak,

d) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını artırmak,

e) E-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek,

f) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,

g) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek,

ğ) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğine ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,

h) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yayımlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim şeklinde yürütülecek ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesine destek olmak,

b) Senato kararları çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek,

c) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak,

ç) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak; kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek,

d) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri, dersleri ve programları belirlemek, kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek,

f) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak,

g) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

h) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

ı) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak,

i) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j) Uzaktan eğitim programlarında eğitim-öğretim işlemleri için kullanılacak internet ortamını sağlamak,

k) Uzaktan eğitim için eğitsel materyaller hazırlamak, uzmanlarla işbirliği içerisinde belirlenen standartlara göre ders içerikleri geliştirmek, öğrencilere gerekli destekleri sunmak,

l) Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari işleyişini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve çalışmalarını denetlemek,

ç) Merkeze ait mekân, araç ve gereç ihtiyaçlarını belirlemek ve bunların karşılanmasını sağlamak,

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Merkez tarafından yürütülecek proje tekliflerini veya protokollerini hazırlamak, bu projelerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri Rektörlük gözetiminde gerçekleştirmek,

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin kurulup personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

g) Her türlü uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak,

ğ) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin ilgili faaliyet alanında Üniversitede görev yapan Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve görüşmek,

b) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezde görev alan personelin, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek, karar vermek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grup komisyonları belirleyerek, görevlendirilecek kişi ve birimleri Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezde ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin onbirinci fıkrasına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.