12 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30094

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“t) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından atanan üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

 “(4) Tez yönetebilmek için öğretim üyelerinin; doktora/sanatta yeterlik programı için en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl bir tezli yüksek lisans programında ders vermiş olmaları, ayrıca diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi (ikinci danışman olmamak kaydıyla) yönetmiş olmaları, yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“Tez konusu değiştirilen öğrenci için 18 inci maddenin ikinci fıkrası ile 41 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

 “c) TİK önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılan öğrenci için 49, 50, 51, 57, 58 ve 59 uncu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) Türkiye Cumhuriyeti’ni veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler ABD Kurulu görüşü, EYK teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla o süre içerisindeki dersler ile sınavlardan izinli sayılırlar ve devamsız olarak değerlendirilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri öncelikle tekrarlamak ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri, sınavların başlangıç tarihinden en az yedi iş günü öncesinden internet aracılığıyla duyurulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki önerinin kabul edildiği tarihten en az altı ay sonra olmak üzere, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında altı aydan az olmayan aralıklarla toplanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki önerinin kabul edildiği tarihten en az altı ay sonra olmak üzere, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında altı aydan az olmayan aralıklarla toplanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/1/2017

29965