11 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30093

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esaslar ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin yaz döneminde diğer üniversitelerden alacakları derslere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yaz öğretimini ve bu öğretime uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

c) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amaçları ve Yaz Okulunda Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Yaz okulunun amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, öğrencilerin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,

b) Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir imkân sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek,

c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanmak,

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak,

d) Başarılı öğrencilere üst yarıyıllardan genel not ortalaması şartı olmadan ders alma imkânı vererek daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak,

e) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamak.

Derslerin açılması

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen lisans ve ön lisans dersleri, ilgili bölüm başkanlığının teklifi, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulu ve Senatonun onayı ile açılır.

(2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı 30 olup, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından arttırılabilir.

(3) Yaz okulunda açılması onaylanan dersi verecek öğretim elemanı, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim kurulunun onayı ile belirlenir.

(4) Normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılması gereken dersler, yaz okuluna ertelenemez.

(5) Yaz okulunda öğretim elemanları istekleri halinde ders verirler.

Yaz okulu ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrencilerden alınacak yaz okulu ücreti, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler ders ücretini kayıt sırasında öderler.

(2) Başvurulan dersin yaz okulunda açılması durumunda ders çakışması dışında ücret iadesi yapılmaz.

(3) Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti ise, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 8 – (1) Yaz okulunun hangi tarihlerde yapılacağı Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilir.

(2) Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi en az altı haftadır. Bu süreye ara sınavlar da dâhildir. İzleyen hafta içinde yaz okulu dönem sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda bütünleme ve mazeret sınavları yapılmaz. Yaz okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati sayısı kadar ders yapılır.

(3) Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Azami kanuni öğrenim süresini, izleyen güz yarıyılı başında dolduracak öğrenciler de yaz okulundan yararlanabilir.

Başvuru ve ders alma

MADDE 9 – (1) Ders almak isteyen öğrenciler, bilgi sistemi üzerinden yaz okulunda almak istedikleri dersler için ön kayıt yaparlar. Ön kayıtlar sonucunda açılması kesinleşen derslere ücretlerini ödeyerek ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaparlar.

(2) Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler, dersin açıldığı akademik birime başvurarak kayıtlarını yaparlar.

(3) Yaz okulu programında yer alacak başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.

(4) Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla bir yaz döneminde haftada toplam on altı ders saatini (derslerin normal dönemdeki haftalık ders saati toplamı) geçmemek üzere en çok dört ders alabilir. Tek ders alan öğrencilerde herhangi bir sınırlama yapılmaz. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.

(5) Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders bırakma işlemi yapılamaz. Ancak öğrenciler başvurulan derslerden açılmayanların yerine açılan derslere kayıt yaptırabilirler.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okulu hariç olmak üzere, yaz okulundan ders alamaz.

(7) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik birimde ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir akademik birimden alabilir. Bunun için diğer akademik birimden alınacak dersin denkliğinin, müfredat, dil, kredi ve saat açısından öğrencinin bölümünün bölüm kurulu tarafından kabul edilmesi ve bilgi sistemine bu kararın girilmiş olması gerekir. Kararın bilgi sistemine girilmesini bölüm, onaylanmasını ise birim yapar.

(9) Yaz okulunda farklı bir üniversiteden ders alabilmek için, öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin Üniversitede açılmamış olması ön şarttır.

(10) Öğrenci, farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini içeren resmi belge/belgeleri önceden kendi bölümüne verir. Bölüm kurulu tarafından uygun görülmesi halinde ders alınabilir.

(11) Diğer üniversitelerden alınan notlar Üniversitenin not sistemine çevrilerek bilgi sistemine işlenir. Not çevriminin yapılamadığı durumlarda etkisiz ST harf notu verilir.

Derslere devam

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, daha önce aldıkları ders veya derslerde devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır.

(2) Devam şartını sağlamayan öğrenci final sınavına giremez.

(3) Yaz okulunda elde edilen derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.

(4) Yaz döneminde staj yapan öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar.

Başarı ve mezuniyet

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları derslerin notları, başarı durum (transkript) belgesinde dersin ait olduğu yarıyılda gösterilir. Şartlı başarılı notların başarılı veya başarısız olarak belirlenmesi için dersin alındığı yaz döneminde alınan tüm derslerin ortalaması dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Yaz okulunda eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 23/9/2007 tarihli ve 26652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.