11 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30093

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MUTTO): Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Munzur Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversite çalışanları tarafından yürütülen veya ortak olunan projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, Üniversite bünyesindeki yürütülen tüm ulusal ve uluslararası projeleri kayıt altına almak, sanayici ve girişimcilere yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri, Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri, proje geliştirme ve yönetimi, fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik gibi konularda danışmanlık ve ön kuluçka hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri: Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye transfer edilebilmesi, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki bilgi ve bilincin arttırılması ile bu alandan elde edilen bilgi ve deneyimin paylaşılarak iyi uygulamaların çoğaltılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler: Başta Üniversite bünyesindeki akademisyenler olmak üzere bölgedeki firmaları doğru fon kaynaklarına yönlendirme, ilgili fon kaynakları için proje hazırlama, ortaklık oluşturma, proje yürütme ve raporlama gibi konularda destek ve hizmet sağlamak.

c) Proje geliştirme ve yönetim hizmetleri: Üniversitenin araştırmacı ve araştırma altyapısını kullanarak başta Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar olmak üzere ekosistem dışındaki firmaları kapsayacak şekilde Üniversite-sanayi işbirliği ortamının oluşturulmasını sağlamak.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri: Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.

d) Girişimciliğin geliştirilmesi ve şirketleşme hizmetleri: Potansiyel girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konusunda danışmanlıklar, çekirdek sermaye ve diğer yatırım imkânlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanlarından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün teklifi, Rektörün onayı üzerine Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür, gerektiğinde müdür yardımcılarından birisine Rektöre bilgi vermek suretiyle vekâlet verebilir.

(3) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

c) Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Her yılın sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporlarını ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

e) Her yıl sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişiyle ilgili Rektöre rapor vermek.

f) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürü, müdür yardımcıları ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Başkanın görevde olmadığı zamanda Yönetim Kuruluna müdür yardımcısı başkanlık eder. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak için hazırlamak.

c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Alınan bütün kararları Rektör onayından sonra uygulamak.

d) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Rektöre sunmak.

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapılmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.