11 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30093

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

“(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda, yüksek lisans ve doktora programları için Üniversite kadrosu dışında görev yapan en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler de ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Eğitim dili Türkçe olan programlarda yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak programa öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ya da enstitü yönetim kurulunun kararı ile yabancı dil koşulu aranabilir. Yabancı dil ile eğitim yapılan programlar da ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseltilebilir. YDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezî olarak yapılır. Ayrıca ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile YDMS’den alınan puanlar da başvurularda kabul edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yabancı dil şartının olduğu tezli yüksek lisans ve doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak; yabancı dil şartının olmadığı yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ise ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, asgari 60 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yabancı dil şartı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Eğitim dili Türkçe olan programlara yabancı dil şartını sağlayamadığı için şartlı kabul edilen öğrencilerin yabancı dil şartının kaldırılması ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ya da enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/2/2017

29975