11 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30093

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesine bağlı enstitülerde uzaktan öğretim veya örgün eğitim yoluyla yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav ile bunların gerektirdiği hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi (AKTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Bilim/Sanat dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca YÖK’ün olumlu görüşü alınarak Senato tarafından açılmasına karar verilen bilim/sanat dallarını,

ç) Bilim/Sanat dalı başkanı: Komite, jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden enstitü müdürlüğüne karşı sorumlu olan bilim/sanat dalı başkanını,

d) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine bağlı olarak yürütülen doktora/sanatta yeterlik programını,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretim sürecinde araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş ve ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış projeyi,

g) Enstitü: Aksaray Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD)/(EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

h) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

ı) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu (EADK): Enstitüde eğitim programları açılmasına izin verilmiş olan anabilim/anasanat, bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü kurulu (EK): İlgili enstitü kurulunu,

j) Enstitü yönetim kurulu (EYK): İlgili enstitü yönetim kurulunu,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

n) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak danışmanın sorumluluğunda ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

ö) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

p) Yeterlik sınavı: Doktora/Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular, düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme gibi konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim programlarının kapsamı

MADDE 4 – (1) Lisansüstü eğitim programları; yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşur. Lisansüstü programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adı taşır. Bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim/sanat dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, Rektörün önerisi ve YÖK’ün onayı ile enstitüde anabilim/anasanat dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.

(2) Yüksek lisans programı; yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, belirli bilim/sanat alanlarında uzmanlaşmaları, doktora/sanatta yeterlik düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları, eğitim-öğretim, bilimsel/sanatsal araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir programdır. Yüksek lisans programı, tezli, tezsiz ve uzaktan öğretim olmak üzere üç şekilde yürütülebilir.

 (3) Doktora/Sanatta yeterlik programı; yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların başvurabileceği bir programdır. Bu program; eğitim-öğretim, bilimsel/sanatsal araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar.

Lisansüstü eğitim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Enstitü, YÖK tarafından onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. İlgili EABD/EASD kurulu kararı, EK’nin önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla enstitüde programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde EABD/EASD bütünlüğü esas alınır. Öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır.

(3) EABDK/EASDK tarafından önerilen programlar veya değişiklik önerileri EK tarafından onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. EK ayrıca diğer yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.

(4) Ortak lisansüstü eğitim-öğretim programları çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Disiplinler arası lisansüstü programlar EK’nin teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayı ile açılır. Disiplinler arası programın EABD/EASD başkanı, ilgili dekanların görüşü alınarak enstitü müdürü tarafından atanır. EABDK üyeleri, ilgili EABD başkanının teklifi ve enstitü müdürünün onayı ile atanır. EABD/EASD başkanı ve kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Program hangi dilde açıldı ise eğitim-öğretime o dilde devam edilir. Aynı anabilim dalında hem Türkçe hem de yabancı dilde program açılmışsa, Türkçe programa kayıtlı bir öğrenci, yabancı dilde açılan programdan ders alabilir ve bu öğrenci aldığı dersleri kendi anabilim dalından almış sayılır. Yabancı dilde açılan programa kayıtlı bir öğrenci Türkçe programdan aldığı dersi/dersleri yabancı dilde açılan programa saydıramaz. Öğrencinin aynı içerikli bir dersi, her iki programdan da alması durumunda Türkçe programdaki dersi almış kabul edilir.

Eğitim-öğretime ilişkin esaslar

MADDE 7 – (1) Eğitim-Öğretim güz ve bahar yarıyılı esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Yaz okulu döneminde de dersler açılabilir.

(2) EABD/EASD’nin; lisansüstü öğretim programları, eğitim hedefleri, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin değişiklik esasları, EABDK/EASDK’nin teklifi, EK’nin kararı ve Senatonun onayı ile her yıl mayıs ayında belirlenir.

Lisansüstü programları kontenjanlarına, başvuru koşulları ve tarihlerinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin onayı ile karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur. Enstitünün öğrenci kabul edeceği lisansüstü programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları ve tarihleri Rektörlük tarafından ilan edilir.

Derslerin açılması ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri, EABD/EASD kurulunun önerisi ile EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. İlgili EABD/EASD kurulunun önerisi, EYK’nin teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite dışındaki öğretim üyelerince de ilgili EABD/EASD’de ders açılabilir.

(3) Lisansüstü programlarında öğretim üyelerinin bir yarıyılda ne kadar ders açabileceğine ilgili EYK karar verir. Dönem projesi, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmaları bu derslerden sayılmaz.

(4) Müfredatta bulunan derslerden en az birinin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi gerekir.

Danışman

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarda, EABD/EASD başkanlığı, kurul kararı ile her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

 (2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi, EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK’nin kararıyla Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.                                             

(3) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür. Herhangi bir nedenle danışman atanamayan öğrenciye, EYK kararı ile danışman atanır.

(4) Doktora programında, öğretim üyelerinin danışman atanabilmesi için en az bir yüksek lisans tezini tamamlatmış olması gerekir.

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık üst sınırı on ikidir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına EYK’nin teklifi ile Senato karar verir. Bir öğrenciye birden fazla danışman atanması durumunda, iki ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir danışmanlığa sahip sayılır.

(6) Danışman, danışmanı olduğu tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için; uzmanlık alan dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri için de dönem projesi dersini açmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(7) Yurt içindeki üniversitelerle işbirliği protokolleri veya YÖK öğretim üyesi değişim programları kapsamındaki danışman atamaları, ilgili protokol ve ikili anlaşmalar çerçevesinde EYK kararı ile yapılır.

(8) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması halinde, bu süreçte onaylanması gereken belge ve işlemler EABD/EASD başkanınca yürütülür.

(9) Danışmanlık görevini yürütemeyecek düzeyde hastalık durumunda, görevden açığa alınmalarda, ücretsiz izne ayrılma durumunda veya altı aydan fazla yurt dışı görevlendirmelerde EABD/EASD kurulunun teklifi ve ilgili EYK onayı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(10) Herhangi bir nedenle danışman değişikliği, öğrencinin veya danışmanın yazılı talebi, EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile yapılır.

(11) YÖK ya da üst kurullarda yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(12) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin yasal yazışmalarının ve bilimsel çalışmalarının enstitünün belirlemiş olduğu usul ve esaslara göre yürütülmesinde enstitüye karşı sorumludur.

Lisansüstü programlara giriş jürisi

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara giriş jürisi aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir:

a) Lisansüstü programlar için giriş jürisi, ilgili bilim/sanat dalı öğretim üyeleri ve EABD/EASD öğretim üyeleri arasından, ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile belirlenen üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

b) Giriş jürisi, belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve sıralama işlemleri tamamlanarak jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitünün belirlediği tarihler içerisinde ilgili EABD’ye teslim edilir. EABD başkanlığınca enstitüye iletilen sonuçlar, EYK’nin onayından sonra enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Başvuru

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adaylar, ilanda belirtilen başvuru şekli ve süresi içinde istenen belgelerle birlikte enstitüye başvurur.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesini yurt dışından almış olan adayların ise YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Farklı alanlarda lisans öğrenimi gören adaylara anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

b) Adayların son üç yıl içerisinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya son beş yıl içerisinde uluslararası geçerliliği olan Graduate Management Admission Test (GMAT) veya Graduate Record Examination (GRE) sınavından geçerli puanı almış olmaları gerekir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ön şart olarak aranmaz.

(3) Doktora/Sanatta yeterlik programına başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Farklı alanda lisans veya tezli yüksek lisans öğrenimi gören adaylara ilgili anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Lisans veya tezli yüksek lisans derecesini yurt dışından almış olan adayların YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesine sahip olması gerekir.

b) Yüksek lisans derecesine sahip olan adayların son üç yıl içinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan ile lisans diplomasıyla başvuran adayların son üç yıl içinde ALES’ten en az 80 puan alması veya son beş yıl içinde uluslararası geçerliliği olan GMAT veya GRE sınavından geçerli puanı almış olmaları gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlar ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan adaylarda ALES puanı aranmaz.

c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç olması gerekir. 100’lük veya 4’lük sistemdeki notların karşılıkları YÖK tarafından yayımlanan not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

ç) Doktora/Sanatta yeterlik programına müracaat edecek adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması şartı aranır. Yabancı dil belgelerinin geçerlilik sürelerinde YÖK’ün belirlemiş olduğu şartlar dikkate alınır.

(4) İlgili EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK’nin onayı ile asgari başvuru şartlarından daha yüksek puanlar belirlenebilir.

(5) Lisansüstü öğrenci alımlarında 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları, transkriptlerinde 100’lük not karşılıkları belirtilmiş olsa dahi YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Genel başarı değerlendirmesi

MADDE 13 –  (1) Lisansüstü programlara öğrenci alımında kullanılacak genel başarı değerlendirmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 14 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olan tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin eksiklerini gidermek amacıyla ilgili EABD, bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.

(2) Öğrencinin alması gereken dersler, EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK’nin onayı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyılı kapsar. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez. Belirtilen süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına dâhil olan öğrenciler, lisans derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayıyla toplamda iki dersi geçmeyecek şekilde bağlı bulunduğu Üniversiteden veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü ders de alabilir. Bu programda lisansüstü dersler dâhil, alınabilecek derslerin toplam sayısı, her yarıyıl için altı dersten fazla olamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencinin danışmanlığı, bilimsel hazırlık programı tamamlanıncaya kadar EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür. Bu danışmanlık görevi ders yükünden sayılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programında almış olduğu derslerden en az CB notu almaları gerekir.

Enstitüye kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi EYK kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan aday, enstitü tarafından istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıt yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Bu adayın yerine, yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yedek aday kabul edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçişler Senato kararlarına göre yürütülür.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü programa kayıtlı veya bu öğrenimini tamamlamış, ancak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerisini arttırmak isteyen öğrenci, EABD/EASD’nın teklifi ve EYK’nin onayı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilebilir. Bu statüdeki öğrenci toplamda en çok üç derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenci tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymakla yükümlüdür. Lisans öğrenimine devam eden öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması gerekir. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları YÖK tarafından yayımlanan tabloya göre yapılır.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

(4) Bir yükseköğretim kurumunda lisans, lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler ile araştırma görevlileri özel öğrenci statüsünde aldığı dersler için herhangi bir ücret ödemezler.

(5) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan özel statüdeki öğrenciden Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda katkı payı alınır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulü Senato kararlarına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Kredi, Ders Sınavları, Değerlendirme, İlişik Kesme

ve Mazeretlere İlişkin Esaslar

Kayıt yenileme

MADDE 19 – (1) Öğrenci her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. Senato tarafından belirlenen süre içinde öğrenim ücretini ya da katkı payını yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl için başarısız sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemeyen öğrencinin kayıt yenilemediği süreler azami öğrenim süresinden sayılır. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenim ücretini ya da öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra ders kaydını yaptırması gerekir.

(3) Geçerli bir mazereti nedeniyle öğrenim ücretini ya da katkı payını belirtilen süre içinde yatırmamış olan öğrenci, mazeretinin EYK tarafından kabul edilmesi halinde, ücretini yatırarak ekle-sil günlerinde ders kaydını yaptırır.

(4) Öğrenci danışmanın görüşü, EABD/EASD başkanının teklifi ve EYK’nin onayıyla lisansüstü çalışmalarının herhangi bir aşamasına yurt dışında devam edebilir. Yurt dışında bulunduğu zaman süresince her dönem ders kaydını yapar.

Ders sınırlaması

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencisi, danışmanının ve EABD/EASD başkanının önerisi ve EYK’nin kararıyla, kayıtlı olduğu programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden alabilir. Ancak, bu derslerin toplamı yüksek lisans programında iki, doktora programlarında ise yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için dört dersi geçemez.

(2) Lisansüstü programlarda öğrencilerin başarılı olduğu ders sayısının yarısı aynı öğretim üyesinden olamaz. Başarısız olduğu dersler bu sınırlamaya dâhil edilmez.

(3) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri uzaktan öğretim programlarından ders alamazlar. 

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

MADDE 21 – (1) Yarıyıl başında, ders kaydı yaptıran öğrenci, ekle-sil haftasında danışmanının uygun görüşünü de alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri alabilir ya da aldığı bazı dersleri bırakabilir.

(2) Ders değişiklikleri, akademik takvimde belirlenen ekle-sil haftası içinde yapılır. Danışmanlar, açılması kesinleşmiş bir seçmeli dersi, ekle-sil haftasında, öğrenciye bıraktırma işlemiyle, belirlenen öğrenci sayısının altına düşüremezler, öğrencinin bu yöndeki talebine onay veremezler. İlgili EABD/EASD başkanı, eğitim-öğretim planında, öğrencinin alması zorunlu olduğu sayıdaki seçmeli ders/dersleri seçen öğrenci sayısına bakılmaksızın açmak zorundadır.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 22 – (1) Uzmanlık alan dersi; yüksek lisans ve doktora programları için ayrı olmak koşuluyla, danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar, her yarıyıl ve yaz tatillerinde devam etmek üzere açılır. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir ve EYK tarafından uygulanır.

(2) Uzmanlık alan dersi; EYK tarafından danışmanın atandığı tarihte başlar ve EYK tarafından öğrencinin mezuniyetine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Her öğrenci, danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi değerlendirmesi başarılı veya başarısız şeklindedir.

AKTS transferi

MADDE 23 – (1) Herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak şartıyla bir öğrencinin; herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından veya lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan başarılı olduğu dersler, danışmanın görüşü, EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK’nin kararı ile kayıtlı olduğu programa AKTS kredisi ve başarı notu ile birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir. Aktarılacak veya muaf tutulacak AKTS kredilerinin toplamı en fazla üç ders karşılığı AKTS’dir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan derslerin EABD/EASD müfredatındaki derslerden hangilerinin yerine saydırılabileceğine ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ile EYK karar verir.

(3) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak başarılı olunan dersler doktora programına transfer edilemez.

(4) Yüksek lisans programlarında alınıp başarılı olunan dersler, doktora programlarında tekrar alınamaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Teorik derslerin %30’undan fazlasına, uygulamalı derslerin ise % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve devamsız sayılır.

(2) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda ulusal/uluslararası düzeyde Üniversiteyi veya ülkeyi temsil eden öğrenci için, izinli olduğu süreler devamsızlık süresinden sayılmaz; ancak bu şekildeki izinlerin toplamı bir yarıyılın %70’inden fazla olamaz. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süreler, devamsızlık süresine dâhil edilir.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Yarıyıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Öğrenciye yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

b) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı sadece ara sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip eden üç iş günü içinde ilgili enstitüye yazılı olarak başvurur. Bu süre içinde başvurmayan öğrencilerin mazereti geçersiz sayılır. Mazereti, EYK kararı ile kabul edilen öğrenci, mazeretli olduğu tüm ara sınavları için mazeret sınavına girer. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci o ara sınavdan sıfır notu almış sayılır. Mazeret sınavı için tekrar mazeret beyan edilemez.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı dönemin sonunda yapılır. Bu sınava sadece dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci girebilir. Devam koşulunu yerine getirdiği halde yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını taşıyan ve yarıyıl sonu sınavı sonucuna göre, dersten başarılı olamayan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencinin bütünleme sınav notu sıfır sayılır. Öğrenci bütünleme sınavı için mazeret beyan edemez.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde, maddi hata gerekçesi ile ilgili birime yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Üç iş günü süresinin bitiminden sonra, gerek öğrencinin itirazı üzerine, gerekse dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından talep edilecek not değişiklikleri, işleme alınmaz.

(3) Sınav evrakları, öğrenciye yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalara ait belgeler ilgili öğretim üyesince iki yıl boyunca saklanır.

Ders başarı notu

MADDE 26 – (1) Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınav, uygulamalı çalışma, ödev gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu sınavı ya da bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:

a)

    Puan          Not        Katsayı

    90-100        AA            4,00

    85-89          BA            3,50

    75-84          BB            3,00

    70-74          CB            2,50

    60-69          CC            2,00

    55-59          DC            1,50

    50-54          DD            1,00

    00-49          FF            0,00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) BL: Kredisiz derslerde başarılı,

2) BZ: Kredisiz derslerde başarısız,

3) DZ: Devamsızlık nedeniyle sınavına girme hakkı olmadığından başarısız,

4) FF: Başarısız,

5) M: Muaf,

6) H: Mazeretli

olarak tanımlanır.

c) Bir dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencisinin en az CB, doktora öğrencisinin ise en az BB notu almış olması gerekir.

ç) Bir dersten CC, DC, DD, FF, DZ ve BZ notlarından birini alan yüksek lisans öğrencisi ile bir dersten CB, CC, DC, DD, FF, DZ ve BZ notlarından birini alan doktora öğrencisi başarısız sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam mecburiyeti vardır. Öğrenci alması gereken sayıda seçmeli dersleri alması durumunda, fazladan alıp kaldığı seçmeli dersler öğrencinin mezuniyeti için engel teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Maddi hata nedeniyle sınav sonucuna itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapar. İtiraz dersi veren öğretim üyesi tarafından incelenir, öğretim üyesinin not değişikliği ile ilgili raporu anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye sunulur ve EYK tarafından karara bağlanır.

Akademik ortalamanın hesaplanması

MADDE 29 – (1) Bir dersin AKTS kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa kayıt olmasından itibaren aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS toplamına bölünmesiyle elde edilir.

(2) Akademik ortalamada virgülden sonra iki basamak kullanılır.

Lisansüstü diploması

MADDE 30 – (1) Tez savunması/sanatta yeterlik/dönem projesi sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan lisansüstü öğrencisinin mezuniyeti EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans veya doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans veya doktora öğrencisine tezli yüksek lisans veya doktora diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise dönem projesinden başarılı olduğunun ilan edilmesinden itibaren bir ay içinde, projenin en az bir kopyasını enstitüye teslim eden ve projesi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.  EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Diplomanın şekli ve esasları Senato tarafından belirlenir.

İlişik kesme

MADDE 31 – (1) EYK kararıyla;

a) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca yükseköğretimden çıkarma cezası almış olan öğrencinin,

b) Kayıt işlemini usulüne uygun yaptırmadığı veya kayıt hakkı kazanmadığı halde kayıt yaptırdığı anlaşılan öğrencinin, Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumda olan öğrenci mezun olsa bile aldığı mezuniyet belgeleri iptal edilir ve gerekli hallerde hakkında yasal işlem başlatılır.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin Enstitüye dilekçe ile başvurduğu tarih itibari ile kaydı silinir.

(3) Yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası sebebiyle kaydı silinen öğrenciler, Üniversitedeki hiçbir lisansüstü programa başvuramaz.

Mazeretler ve kayıt dondurma

MADDE 32 – (1)  Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde enstitüye dilekçe ile başvuran öğrenciye, EYK tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen mazeretinden dolayı doktora ve tezli yüksek lisans programındakiler için en fazla iki yarıyıla, tezsiz ve uzaktan öğretim yüksek lisans programındakiler için en fazla bir yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurma süreleri lisansüstü azami öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin askere alınması,

b) Öğrencinin mesleği gereği yurt dışına çıkması veya yurt içinde/yurt dışında bir kuruluşta görevlendirilmesi,

c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti; anne, baba, eş veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü,

ç) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmasının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması,

d) Mahallin en yüksek mülki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmiş olan tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

e) EYK tarafından haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; Enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite içinde ya da yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Normal sürede mezun olamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen ilgili dönem öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(2) Ders döneminde olup dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve semineri başarıyla tamamlayamayan öğrenciler ile tez döneminde olup azami süreler içerisinde tez savunmasına girmeyen veya tez savunmasında başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler ve krediler

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az yedi ders, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci bir yarıyılda kredili derslerden en fazla beş ders alabilir. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması gerekir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi; danışmanın isteği, ilgili EABD/EASD başkanının onayı ve EYK’nin kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

 (3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Seminer dersi

MADDE 36 – (1) Öğrenci, seminer dersinde yazılı bir çalışma hazırlamak, bu çalışmayı sözlü olarak dönem sonunda sunmak ve başarılı olmak zorundadır. Seminer dersi danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. İlgili tutanak ve formlar dönem sonunda Enstitüye teslim edilir. Bu belgelere, lisansüstü tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara ve ölçütlere göre hazırlanan seminere ait yazılı çalışmayı içeren CD eklenir. Seminer dersinin hangi dönemde yapılacağına danışman karar verir.

Yüksek lisans tezi

MADDE 37 – (1)  Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD başkanının onayı ile enstitüye önerilir. Tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması durumunda aynı işlem tekrar edilir.

(2) Yüksek lisans tezi lisansüstü tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara ve ölçütlere göre hazırlanır.

Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması

MADDE 38 - (1) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, danışmanın önerisi, ilgili EABD/EASD başkanının teklifi ve EYK’nin kararı ile belirlenir. Yüksek lisans tez savunma jürisi en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil en az üç veya beş asıl ve biri kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez savunma sınavı ve sınavın sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Öğrenci en erken dördüncü yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin bir nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(2) Jüri üyeleri, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren, en erken on beş gün, en geç bir ay sonra toplanarak, tez savunma sınavı yapar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı andan itibaren varsa, mazeretlerini enstitüye bildirir; mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(3) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla, kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde sınav evrakıyla birlikte enstitüye teslim edilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde azami süreler içinde yeniden savunur. Tekrar başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelendirmek zorundadır. Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde savunma sınavına alınır. Her ne sebeple olursa olsun, mazereti olmadan tez savunma sınavına gelmeyen veya mazereti EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenci başarısız sayılarak öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Jürinin kabul ettiği tez, tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak enstitünün belirlediği sayıda ve şekilde çoğaltılır, gerekli diğer belgeler ve tezin teslim kopyası danışman onayıyla öğrenci tarafından bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlara meslekî konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilgileri uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan eğitim-öğretim ve dönem projesini kapsayan bir lisansüstü programdır. Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, ilgili EABD/EASD ve EK’nin önerisi üzerine Senatonun uygun görüşü ile YÖK tarafından karar verilir.

Süre

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler ve krediler

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci bir yarıyılda dönem projesi hariç en fazla yedi ders alabilir. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 30 kredi ve 90 AKTS’yi tamamlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bununla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

 (2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Dönem projesi

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, ilk yarıyıldan sonra, dönem projesi dersine kayıt yaptırabilir. Öğrenci, dönem projesi öneri formunu danışmanına sunar. Bu form danışman ve EABD/EASD başkanının onayı ile enstitüye teslim edilir. Dönem projesi önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Dönem projesi konusunda değişiklik yapılması durumunda aynı işlem tekrar edilir.

(2) Öğrenci, ilgili programda alması gereken derslerin tamamını başarı ile tamamladıktan sonra, tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlamış olduğu dönem projesini Enstitüye teslim eder. Bir sonraki yarıyılın kayıt dönemine kadar teslim edilmediği takdirde, dönem projesi dersine yeniden kayıt yaptırması zorunludur.

(3) Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir. Değerlendirme sonucu EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Danışmanın kabul ettiği dönem projesi, öğrenci tarafından tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak Enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer belgeler bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

(5) Dönem projesi dersine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile inceleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Normal sürede mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrenciye tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması en az 3,00’ı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Tez önerisi EYK tarafından kabul edilen öğrenci ilk tez izleme raporunu en erken altı ay sonrasında verebilir. Öğrencinin doktora tezini Enstitüye teslim edebilmesi için tezli yüksek lisans diplomasıyla müracaat etmiş ise en az üç, lisans diplomasıyla müracaat etmiş ise en az dört kez tez izleme komitesince başarılı sayılması gerekir.

Dersler ve krediler

MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 21 kredilik yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Bir yarıyılda alınabilecek ders sayısı uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması hariç, en fazla beştir.

(3) Doktora ders dönemi en az iki dönemden oluşur. Yatay geçişle gelen öğrenciler hariç olmak üzere, özel öğrenci olarak veya başka öğretim kurumlarından alınan derslerle ders dönemi kısaltılamaz.

Seminer dersi

MADDE 47 – (1) Öğrenci, teze başlamadan önce seminer dersinde yazılı bir çalışma hazırlamak, bu çalışmayı sözlü olarak sunmak ve başarılı olmak zorundadır. Seminer dersi danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. İlgili tutanak ve formlar dönem sonunda Enstitüye teslim edilir. Bu belgelere, lisansüstü tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara ve ölçütlere göre hazırlanan seminere ait yazılı çalışmayı içeren CD eklenir. Seminer dersinin hangi dönemde yapılacağına danışman karar verir.

Doktora yeterlik sınavı ve esasları

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesidir. Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladıktan sonra danışmanın onayıyla yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçe ile EABD başkanlığına başvurur. Doktora yeterlik komitesi öğrencinin yeterlik sınavına gireceği tarihi belirler. Yeterlik sınavları ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bilim dalı başkanları doktora yeterlik komitesinin doğal üyesi olup,  bilim dalı başkanlarının sayısının yeterli olmadığı durumlarda üç yıllığına ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden de komiteye üye yapılabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürisi kurar.

(3) Doktora yeterlik komitesi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi oluşturur. Yedek üyelerden en az biri diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden seçilir. Yeterlik sınavına gelemeyen üyenin yerine yedek jüri üyesi davet edilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin yazılı ya da sözlü sınavdan başarılı sayılabilmesi için her iki sınavdan da ayrı ayrı olmak üzere 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Jüri,  sözlü sınav raporunu ve yazılı sınav belgelerini yeterlik sınavını izleyen en geç üç iş günü içinde ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne teslim eder. Yeterlik sınavının sözlü kısmına öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyiciler katılabilir.

 (5) Yeterlik sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı/sözlü sınavlarından bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 (6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla EYK’nin de uygun görüşüyle fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci Senatonun belirlediği şartları sağlaması halinde tezli yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, danışmanın önerisi, anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ve EYK’nin onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme komitesine üye olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi ve tez izleme raporları

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

 (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca üç iş günü içinde Enstitüye bildirilir. Tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi durumunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, önerinin kabul edildiği tarihten itibaren en erken altı ayın sonunda ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, danışmanın onayıyla toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesinin kararı ve öğrencinin tez izleme ara raporu üç iş günü içerisinde anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavı ve tezin sonuçlanması

MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez savunma sınavı jüri üyeleri, savunma sınavı tarihi ve yeri; danışmanın anabilim dalı başkanlığına önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve EYK’nin onayı ile belirlenir. Tez savunma jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş asıl ve biri kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi bu jürinin doğal üyesidir. Jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildirir. Bu durumda enstitü yedek üyelerden birini görevlendirir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin ciltlenmemiş bir nüshasını ve CD’sini enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak EYK onayından sonra tez savunma sınav davetiyesi ile birlikte, tezin birer nüshalarını jüri üyelerine gönderir. Tez savunma sınavı, EYK onayından sonra en erken on beş gün, en geç bir ay içerisinde belirlenecek bir tarihte yapılır.

(4) Doktora tez çalışmasında bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(5) Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüri üyesi olabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tekrar başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 (7) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için EK, ek olarak bilimsel bir yayın ölçütü getirebilir.

(9) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise estetik değeri yüksek uygulama sergilemeyi amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 300 AKTS krediyi tamamlaması gerekmektedir.

(4) Bir yarıyılda alınan derslerin sayısı beşi geçemez.

Süre

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programına ilişkin süreler, bu Yönetmelikte geçen doktora programındaki hükümlere göre yürütülür.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavının uygulanması bu Yönetmeliğin doktora yeterlik sınavına ilişkin hükümlerine göre yapılır.

Sanatta yeterlik çalışması

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan bir öğrenci için; danışman, anasanat dalı başkanı ve o anasanat dalında görevli başka bir öğretim üyesinden oluşacak bir komite tarafından öğrencinin tez çalışması mı yoksa sanat eseri çalışması mı yapacağı belirlenerek Enstitüye önerilir. Bu öneri EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Sanatta tez çalışması yapmasına karar verilen öğrenci için, bu Yönetmeliğin doktora tez çalışmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Sanat eseri çalışması yapmasına karar verilen öğrenciler için;

a) Her öğrenci için bir sanat eseri çalışması izleme komitesi oluşturulur. Bu komitenin oluşturulmasında ve çalışmasında bu Yönetmeliğin doktora tez izleme komitesine ilişkin hükümleri uygulanır.

b) Öğrencinin yapacağı sanat eseri çalışmasının mahiyetini, içeriğini ve gerekirse yöntemini içeren bir sanat eseri çalışması önerisi, danışman gözetiminde öğrenci tarafından yazılarak anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir. EYK’nin onayı ile öneri kesinleşir.

c) Sanat eseri çalışmasının tamamlanmış sayılması için öğrenci, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen yazılı bir metni Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlar ve bu metnin yedi kopyasını enstitüye sunar. Bu metin bir tez olmayıp, sanat dalının ve o daldaki çalışmanın özelliğine göre değişebilen, bazı durumlarda ortaya konan orijinal bir sanat eserini, hazırlanan üst düzeyde bir sergiyi, resitali ya da temsili açıklayan bir ön rapor niteliğindedir.

ç) Sanat eseri çalışmasının sonuçlandırılması ile ilgili diğer tüm hususlar bu Yönetmeliğin doktora tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin hükümlerine göre yapılır. Ancak burada tezin yerini sanat eseri alır. Sanat eseri ise, yazılı orijinal bir çalışma olabileceği gibi, uygulamalı olarak sunulan resital, temsil ve benzeri çalışma da olabilir. Resital, temsil ve benzeri çalışma olması durumunda, öğrencinin hazırladığı üst düzeyde bir sanat eserini jüri önünde icra etmesi ve savunması istenir.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması, bu Yönetmelikte geçen doktora tezinin sonuçlandırılmasıyla ilgili hükümlere göre yürütülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 57 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci bir yarıyılda en fazla yedi ders alabilir. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 30 kredi ve 90 AKTS krediyi tamamlaması gerekir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi raporu vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretimde yürütülür. Hangi alanlarda uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, EABD/EASD kurul kararı ve EK’nin önerisi üzerine, Senato tarafından karar verilir ve YÖK’ün uygun gördüğü programlara öğrenci alınır.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi hususunda bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 58 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencisine uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi

MADDE 59 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili olarak, Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/teknoloji enstitüsü arasında yapılan öğrenci değişimi anlaşmaları uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde anlaşmalı üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Değişim programlarının uygulanmasına ilişkin esaslar EYK tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 60 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili EYK kararları uygulanır.

Tebligat

MADDE 62 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün elektronik sayfasında yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteye kayıtlı öğrencilere, bu Yönetmelik ile belirlenmiş süreler 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.

 (2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.